รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032001-1 : English for Study Skills
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016130121005-0 นางสาวชนิดาภา ศรีเนตร สัตวศาสตร์10
2 016130121010-0 นายนพดล ปานสวี สัตวศาสตร์10
3 016130121015-9 นางสาวธนศิริ องอาจ สัตวศาสตร์10
4 016130121002-7 นางสาวจิราพร สัพโส สัตวศาสตร์10
5 016130121004-3 นางสาวศิริพรรณา นาไทย สัตวศาสตร์10
6 016130121012-6 นางสาววรัญญา ภคสุขไพบูลย์ สัตวศาสตร์10
7 016130121001-9 นางสาวชุติมา ดาวศรี สัตวศาสตร์10
8 015930151018-0 นางสาวกฤษณา คนแรง ประมง10
9 016230151003-6 นางสาวกรรญารัตน์ ฟักเขียว ประมง10
10 016230151005-1 นางสาวสุพัตรา กลั่นแดง ประมง10
11 016230151001-0 นางสาวจรัสพร ม่วงลาย ประมง10
12 016230151006-9 นายโชติดนัย สันติยากร ประมง10
13 016230151002-8 นายยงยุทธ ชนะบุตร ประมง10
14 016130121011-8 นางสาวนรมน แซ่หว่อง สัตวศาสตร์10
15 016130121013-4 นางสาวพรพิมล คำแก้ว สัตวศาสตร์10
16 016130121008-4 นายพีรณัฐ เครือหงษ์ สัตวศาสตร์10
17 016230151004-4 นายศรัณยู โอภาสวานิชกุล ประมง10
18 016130121007-6 นายสุธีร์ โปร่งจิตร สัตวศาสตร์10
19 016130121009-2 นายทศพร เหมือนณี สัตวศาสตร์10
20 016130121003-5 นายวรทัต กลิ่นกุหลาบทอง สัตวศาสตร์10
21 016130121006-8 นายศักดิ์นรินทร์ ตุ้มม่วง สัตวศาสตร์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 016040521007-3 นางสาวกัลยา เอี่ยมอาจ การจัดการ10
23 015940521014-1 นายอภิชัย เนียมคุ้ม การจัดการ10
 สัตวแพทยศาสตร์
24 016231012003-3 นางสาวธนัชพร วัฒนโยธิน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
25 016231012015-7 นางสาวมนสิชา พรมชัย วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
26 016231012008-2 นางสาวเบญจพร โรจน์ธนสิน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
27 016231012001-7 นางสาวศศิธร เชิดโฉม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
28 016231012017-3 นางสาวมัสยา บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
29 016231012016-5 นางสาวรพีภัทร สุขขี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
30 016231012004-1 นางสาวอุทุมพร ธนาวร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
31 016231012005-8 นางสาวสุทธิกานต์ คำนัน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
32 016231012010-8 นางสาวฐิติพร ปั้นสุรินทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
33 016231012013-2 นางสาวศิริพร แจ่มศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
34 016231012018-1 นางสาวธันยชนก เนื้อนวล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
35 016231012011-6 นางสาวศิริยาภรณ์ แสนหาญ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
36 016231012009-0 นางสาวอารียา เหมันตา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
37 016231012007-4 นางสาวภัทรนันท์ นาแหยม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
38 016231012002-5 นางสาวมาลินี สุพะนาม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
39 016231012012-4 นางสาวปุณยาพร ยวงมณี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
40 016231012014-0 นายปรมินทร์ สอนชูชีพ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:25:38