รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0406404-201 : Professional Skills in Information Technology
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930491064-1 นายธัญพิสิษฐ์ พุทธรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
2 025930491032-8 นางสาวศุภธิดา พวกอิ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 025930491048-4 นายกฤศณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
4 025930491039-3 นายณัฐพล เต๊ะอั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ10
5 025930491036-9 นายโสภณ สัมฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
6 025930491010-4 นายธนภัทร ศรีคง เทคโนโลยีสารสนเทศ10
7 025930491068-2 นายธนวัตน์ ตาลเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 025930491044-3 นายอภิสิทธิ์ เงาศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 025930491059-1 นายพลิศร์ สุนทรธรรมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
10 025930491033-6 นายสวิช วงศ์สัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 025930491011-2 นายนคร ลัดดากลม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 025930491003-9 นายชนกันต์ จันทร์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
13 025930491038-5 นายยุรนันท์ เหลือปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
14 025930491074-0 นางสาวสุธาสินี เทือกเทียน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
15 025930491071-6 นายวิทวัส ยิ่งยง เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:55:23