รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา1011204-1 : Body Structure and Function 4
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 สัตวแพทยศาสตร์
1 016031011022-8 นายไกรฤกษ์ ร่มธรรมเดโช สัตวแพทยศาสตร์10
2 016031011001-2 นางสาววาสิตา อรัญชราธร สัตวแพทยศาสตร์10
3 016031011019-4 นายเสฎฐวุฒิ ชารีวัน สัตวแพทยศาสตร์10
4 016031011024-4 นายชนาธิป ติณวโรดม สัตวแพทยศาสตร์10
5 016031011017-8 นายณทวรรษ ข่าขันมะลี สัตวแพทยศาสตร์10
6 016031011015-2 นางสาวธิดาณัฐ ฤทธิมนต์ สัตวแพทยศาสตร์10
7 016031011010-3 นางสาวสุประวีณ์ ประเสริฐสุข สัตวแพทยศาสตร์10
8 016031011031-9 นางสาวญาณิตา สุขหอ สัตวแพทยศาสตร์10
9 016031011005-3 นางสาวชญานิศ ทองเด็ด สัตวแพทยศาสตร์10
10 016031011016-0 นางสาวธัญวรัตม์ บริหารธนวุฒิ สัตวแพทยศาสตร์10
11 016031011030-1 นางสาวจันทรอาภา วงศ์ประเสริฐ สัตวแพทยศาสตร์10
12 016031011011-1 นางสาวปรางค์ชมพู ขวัญพฤกษ์ สัตวแพทยศาสตร์10
13 016031011012-9 นางสาวณัฐณิชา ทัศนา สัตวแพทยศาสตร์10
14 016031011029-3 นางสาวธัญญารัตน์ ดั้งขุนทด สัตวแพทยศาสตร์10
15 016031011006-1 นางสาวสุวารี วอสเบียน สัตวแพทยศาสตร์10
16 016031011023-6 นางสาวรัษฐยา อยู่สวัสดิ์ สัตวแพทยศาสตร์10
17 016031011008-7 นางสาวศรัญญา ช่อทับทิม สัตวแพทยศาสตร์10
18 016031011021-0 นางสาวบรรพตี ตั้งตรงวานิช สัตวแพทยศาสตร์10
19 016031011020-2 นางสาวเพชรชมพู ณรงค์ชัยรังสี สัตวแพทยศาสตร์10
20 016031011003-8 นางสาวเกื้อการุณ เจริญเมือง สัตวแพทยศาสตร์10
21 016031011014-5 นางสาวโยพิชญ์ตรา พิมพ์พรม สัตวแพทยศาสตร์10
22 016031011004-6 นางสาวธิดา กมลโชติ สัตวแพทยศาสตร์10
23 016031011027-7 นางสาวอสมาภรณ์ พิมมา สัตวแพทยศาสตร์10
24 016031011025-1 นางสาวธนวรรณ จงปัตนา สัตวแพทยศาสตร์10
25 016031011026-9 นายกนิษฐ์ ยะสะวุฒิ สัตวแพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:30:21