รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม5
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030151020-4 นายศุภชัย หลานท้าว ประมง10
2 016130121004-3 นางสาวศิริพรรณา นาไทย สัตวศาสตร์10
3 016030151004-8 นายศุภโชค บุญฮก ประมง10
4 016030151010-5 นายจีรศักดิ์ ทำดี ประมง10
5 016030151011-3 นายกฤษณะ นาสมโภชน์ ประมง10
6 016030151007-1 นายฉัตรเฉลิม ยอดเขื่อง ประมง10
7 016030151015-4 นายธนากร ทองแย้ม ประมง10
8 016030151002-2 นายวัชรินทร์ อื้อฉาว ประมง10
9 016030151005-5 นายเกรียงศักดิ์ แก้วเหลือง ประมง10
10 016030151022-0 นายเจษฎา ศรีพรหมมา ประมง10
11 016030151006-3 นายชนสรณ์ ช้างงาม ประมง10
12 016030151013-9 นายธนากร กลิ่นปาน ประมง10
13 016030151008-9 นายราเมศวร์ โลหะกาลก ประมง10
14 016130121001-9 นางสาวชุติมา ดาวศรี สัตวศาสตร์10
15 016130121005-0 นางสาวชนิดาภา ศรีเนตร สัตวศาสตร์10
16 016130121013-4 นางสาวพรพิมล คำแก้ว สัตวศาสตร์10
17 016130121003-5 นายวรทัต กลิ่นกุหลาบทอง สัตวศาสตร์10
18 016130121006-8 นายศักดิ์นรินทร์ ตุ้มม่วง สัตวศาสตร์10
19 016130121010-0 นายนพดล ปานสวี สัตวศาสตร์10
20 016130121008-4 นายพีรณัฐ เครือหงษ์ สัตวศาสตร์10
21 016130121009-2 นายทศพร เหมือนณี สัตวศาสตร์10
22 016130121007-6 นายสุธีร์ โปร่งจิตร สัตวศาสตร์10
23 016030151019-6 นางสาวชวนิดา กล่อมประเสริฐ ประมง10
24 016030151014-7 นางสาวสุธิดา ศรีใส ประมง10
25 016030151017-0 นางสาวเพ็ญนภา อ่ำทุ่งพงษ์ ประมง10
26 016030151012-1 นางสาวนริญญา ดีจันทร์ ประมง10
27 016030151021-2 นางสาวกุลวดี เงินโต ประมง10
28 016030151009-7 นางสาวกนกอร วงค์กำภู ประมง10
29 016030151003-0 นางสาววรรณพร แซ่เตีย ประมง10
30 016030151018-8 นางสาวณัฎธิดา บูรพาสิงห์ ประมง10
31 016130121012-6 นางสาววรัญญา ภคสุขไพบูลย์ สัตวศาสตร์10
32 016130121002-7 นางสาวจิราพร สัพโส สัตวศาสตร์10
33 016130121011-8 นางสาวนรมน แซ่หว่อง สัตวศาสตร์10
34 016130121015-9 นางสาวธนศิริ องอาจ สัตวศาสตร์10
35 016040121027-5 นางสาววรียา ใจเที่ยงพันธ์ สัตวศาสตร์40
36 016040121001-0 นายธนาคม สุนทรภักดี สัตวศาสตร์40
37 016130121016-7 นางสาววิกานดา แซ่ลี้ สัตวศาสตร์70
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 016030663020-5 นายธรรมรงค์ สีล้ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 015830663031-6 นายนนท์ปวิธ สีตถาวร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์12
40 015830663048-0 นางสาวกาญจนา ติณณภพวรานนท์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:23:24