รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830131019-5 นายสัจพงษ์ ลิ้มเจริญ เกษตรกลวิธาน10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 015930531012-4 นายนิธิศ รัตนพงษ์วิเศษ การบริหารธุรกิจเกษตร10
3 015930531042-1 นายธนชาต มาเจริญ การบริหารธุรกิจเกษตร10
4 015930531036-3 นายจิรเมธ ปุญญ์ธิภาการ การบริหารธุรกิจเกษตร10
5 015930531013-2 นายฐาณุพงศ์ เลิศธนาพงศ์ธร การบริหารธุรกิจเกษตร10
6 015930531003-3 นายจิโรจ ราชา การบริหารธุรกิจเกษตร10
7 015930531009-0 นายพวงเพชร นนทรี การบริหารธุรกิจเกษตร10
8 015930531016-5 นายกฤตภาส คงประสม การบริหารธุรกิจเกษตร10
9 015930531034-8 นายราชัย ทองแดง การบริหารธุรกิจเกษตร10
10 015930531040-5 นายกรวิชญ์ จักกะพาก การบริหารธุรกิจเกษตร10
11 015930531018-1 นายนพพร จิตรกมลวัฒน การบริหารธุรกิจเกษตร10
12 015930531007-4 นายพีรณัฐ ปลูกไม้ดี การบริหารธุรกิจเกษตร10
13 015930531028-0 นางสาวจินต์จุฑา ท้าวภุชชงค์ การบริหารธุรกิจเกษตร10
14 015930531022-3 นางสาววิลาสินี ม่วงโมด การบริหารธุรกิจเกษตร10
15 015930531029-8 นางสาวชลิตา ปูนทอง การบริหารธุรกิจเกษตร10
16 015930531035-5 นางสาวดลพร ราชนิยม การบริหารธุรกิจเกษตร10
17 015930531041-3 นางสาวสุธิดา ไทยแก้ว การบริหารธุรกิจเกษตร10
18 015930531020-7 นางสาวกรรณิการ์ ทองแกมใบ การบริหารธุรกิจเกษตร10
19 015930531049-6 นางสาวสาธิดา จันทร์ประภาส การบริหารธุรกิจเกษตร10
20 015930531005-8 นางสาวศิระดา สายศักดิ์โสภณ การบริหารธุรกิจเกษตร10
21 015930531015-7 นายภานุพงค์ ธูปพุทรา การบริหารธุรกิจเกษตร10
22 015930531010-8 นางสาววธิษา อินทประสาท การบริหารธุรกิจเกษตร10
23 015930531006-6 นางสาวศุภางค์ณิช ทองทา การบริหารธุรกิจเกษตร10
24 015930531001-7 นางสาวแพมาลา ขุนศรี การบริหารธุรกิจเกษตร10
25 015930531037-1 นางสาววรางคณา คงกระจ่าง การบริหารธุรกิจเกษตร10
26 015930531045-4 นางสาวบุษญามาศ สรประเสริฐ การบริหารธุรกิจเกษตร10
27 015930531008-2 นางสาวเจนจิรา ฤทธิสิทธิ์ การบริหารธุรกิจเกษตร10
28 015930531019-9 นางสาวสุภาพร อินทนัย การบริหารธุรกิจเกษตร10
29 015930531025-6 นางสาวเบญจมาศ มงคลธรรม การบริหารธุรกิจเกษตร10
30 015930531032-2 นางสาวธมลวรรณ แตงไทย การบริหารธุรกิจเกษตร10
31 015930531017-3 นางสาวจิราวรรณ กลิ่นชู การบริหารธุรกิจเกษตร85
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 0:42:51