รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830111033-0 นางสาวมานิตา ชาตรี พืชศาสตร์-พืชสวน70
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 016030561047-1 นายสันติภาพ บัวทรง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 016030561025-7 นายธนพล กาฬสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 016030561026-5 นางสาวกัญญณัช ช่อเกตุ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 016030561072-9 นางสาวไอย์ลดา สมบุญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 016030561085-1 นางสาวอินทิรา เพียภูเขียว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 016030561070-3 นางสาวรวิ กสิกิจวสุนธรา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 016030561075-2 นางสาวฐิติมา สีหานาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 016030561061-2 นางสาวปาริฉัตร ปัทมรางกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 016030561045-5 นางสาวนพมณี วัฒนสุขนนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 016030561048-9 นางสาวศรสวรรค์ ฤกษ์บุบผา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 016030561031-5 นางสาวรุ่งนภา ล้วนโสม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 016030561024-0 นางสาวอรณิช เขียวชอุ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 016030561041-4 นางสาวอภิสรา สงวนทรัพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 016030561060-4 นางสาวจิณณ์ญาดา โกศลปัญญาพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 016030561057-0 นางสาวพรพิมล ปันประโคน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 016030561068-7 นางสาวลลิตภัทร เอนชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 016030561034-9 นางสาวณภัทชา วิชิตสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 016030561019-0 นางสาวนิสาชล ไกรกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 016030561076-0 นางสาวชมพูนุท เผือกพูลผล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 016030561044-8 นางสาวมุกลดา ลาภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 016030561073-7 นางสาวกนกพร จิวะวิไลกาญจน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 016030561005-9 นางสาวอลิสา สีดาวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 016030561009-1 นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 016030561013-3 นางสาวเมธาวี น้อยวานิช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 016030561006-7 นายวิชญ์ คุณสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 016030561037-2 นายนนทวัฒน์ เที่ยงผดุง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 016030561049-7 นางสาวเบญจรัตน์ ดอกบัว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 016030561040-6 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสว่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 016030561053-9 นางสาวอรพรรณ เหลียงตระกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล70
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 015640611009-8 นางสาวกัญกานต์ อัครมณีนุช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 1:32:28