รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030421061-0 นายประยุทธ ดวงสุข การจัดการ10
2 026030421068-5 นางสาวสุรีรัตน์ ผลดี การจัดการ10
3 026030421066-9 นายธนพนธ์ วิสุทธิคุณาธาร การจัดการ10
4 026030421043-8 นายสันติภาพ สุขสำโรง การจัดการ10
5 026030421098-2 นายทัศน์พล เพ็ชรฤทธิ์ การจัดการ10
6 026030421095-8 นายปรเมศร์ น้อยทรง การจัดการ10
7 026030421080-0 นายธนัทชา เที่ยงท้องคุ้ง การจัดการ10
8 026030421079-2 นายฐานพัฒน์ โมราฤทธิ์ การจัดการ10
9 026030421087-5 นายธนากร ทับทิมทอง การจัดการ10
10 026030421052-9 นายพลากร มนตรี การจัดการ10
11 026030421051-1 นางสาวพรสุดา ทองคุ้ม การจัดการ10
12 026030421059-4 นางสาววิภาวรรณ มีแก้ว การจัดการ10
13 026030421033-9 นางสาววิราวรรณ จันทร์ทอง การจัดการ10
14 026030421060-2 นางสาวภัณฑิรา ชัยคุณากร การจัดการ10
15 026030421049-5 นางสาวเพ็ญนภา เรืองหิรัญ การจัดการ10
16 026030421067-7 นางสาวรจนา เค้าดี การจัดการ10
17 026030421044-6 นางสาวทัตติยา วงศ์เดชะไพบูลย์ การจัดการ10
18 026030421055-2 นางสาวศิรินันท์ สังวาลเพ็ชร์ การจัดการ10
19 026030421057-8 นางสาวมณีรัตน์ กาเทศ การจัดการ10
20 026030421062-8 นางสาวปิยะนุช ตัณกุลสวัสดิ์ การจัดการ10
21 026030421056-0 นางสาวภาณุมาศ เฉลยภาพ การจัดการ10
22 026030421071-9 นางสาวธิดารัตน์ เขจรสัตย์ การจัดการ70
23 026030421045-3 นางสาวปฏิญญา แซ่โอ้ว การจัดการ70
24 026030421099-0 นายกิติพงษ์ เรืองพงษ์ การจัดการ70
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:57:12