รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม9
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026030811011-3 นางสาวกันตา สังข์วรรณะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 026030811012-1 นางสาวกุลสตรี ห้าวหาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 026030811030-3 นางสาวจารุนันท์ จิรธนะวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 026030811004-8 นางสาวฉัตรฑริกา กาบแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 026030811029-5 นางสาวชนิตรนันทน์ พิลาอ่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 026030811021-2 นายชารัส วงษ์ศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 026030811007-1 นางสาวธัญญรัตน์ ขาวผ่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 026030811016-2 นางสาวธัญญาภรณ์ สุทธิอภิไพศาล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 026030811053-5 นายธีรภัทร แซ่ฟุ้ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 026030811017-0 นางสาวนภัสสร เดชมานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 026030811031-1 นายภควัต บุญมาศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล60
12 026030811058-4 นางสาวรสิตา รุ่งเรืองโรจนา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 026030811081-6 นางสาวรุ่งไพลิน มีหนุน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 026030811073-3 นางสาววนิชพร ศิลารัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 026030811037-8 นางสาววรรณวิสา ควรอักษร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 026030811051-9 นางสาววรันธร ผาไหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 026030811055-0 นางสาววิมลสิริ เมฆทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 026030811018-8 นางสาวศศิประภา แก้วปู่วัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 026030811006-3 นางสาวสิรินันท์ แม้นพรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 026030811003-0 นางสาวสุชัญญา ถือสัตย์เที่ยง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 026030811024-6 นางสาวสุชัญญา ศรีพุ่มใข่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 026030811066-7 นางสาวสุภัสสร วิบูลย์เวชวาณิชย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 026030811027-9 นางสาวหฤทัยชนก แจ่มนาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 026030811052-7 นางสาวอธินี สมนึกแท่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 026030811065-9 นางสาวอรสุดา ชมแพง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 026030811008-9 นายอัครพล กวีวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 026030811020-4 นางสาวเขมิกา อินทรไพโรจน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 026030811043-6 นางสาวเมธาวี ยีอุมัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 026030811049-3 นางสาวแวววรรณ ศรัทธาสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 1:40:30