รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม10
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026130431022-8 นางสาวสุจิตรา แก้วคำ บัญชีบัณฑิต10
2 026130431021-0 นายปองพล ขวัญมา บัญชีบัณฑิต60
 ศิลปศาสตร์
3 025830811049-7 นายไตรรัตน์ ครุธแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 025830811089-3 นางสาวโสภิตา สินประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
5 025830811058-8 นางสาวเกวลิน ติรธเนศกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 025830811092-7 นางสาวอัญชลี พรมมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
7 025830811084-4 นางสาวสโรชา มีชูเชาว์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 025830811088-5 นางสาวสุมิตรา ชามรามดาบาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 025830811086-9 นางสาวสิริยาพร มูลแก่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
10 025830811085-1 นางสาวสิริกาญจน์ คิดเฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 025830811083-6 นางสาวศิริวรรณ เชิดชู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
12 025830811082-8 นางสาวศศินา ทองขันธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
13 025830811080-2 นางสาววราภรณ์ แตงมาก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
14 025830811079-4 นางสาววนิชญา บุญเกลี้ยง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
15 025830811052-1 นายวชิรวิทย์ เกียรติคุณรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
16 025830811076-0 นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริทรัพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
17 025830811050-5 นายพัฒนพงษ์ ปรีไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
18 025830811075-2 นางสาวพลอยไพลิน บูรณจินดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
19 025830811074-5 นางสาวปานทิพ แสนทวี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
20 025830811073-7 นางสาวปริศนา ล้วนประวัติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
21 025830811072-9 นางสาวนุชจรี ก๊กพ่อค้า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
22 025830811064-6 นางสาวดนิตา ร่ำรวยโชคดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
23 025830811069-5 นางสาวณัฐชนก จินดามัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
24 025830811067-9 นางสาวณัชชา วงษ์สังข์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
25 025830811066-1 นางสาวฐิติมา เอี่ยมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
26 025830811065-3 นางสาวญาณิศา ทองจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
27 025830811063-8 นางสาวชุติมา พรมวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
28 025830811062-0 นางสาวชลธิชา ชูสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
29 025830811061-2 นางสาวชลทิพย์ เผื่อนแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
30 025830811060-4 นางสาวจุฑามาศ สุขภิรมย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
31 025830811059-6 นางสาวจิราวรรณ เศรษฐสุนทรากร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
32 025830811056-2 นางสาวกรสุดา ประคองพวก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
33 025830811055-4 นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์เสือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
34 025830811054-7 นางสาวกรกนก อุเทนหลอย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:56:21