รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม3
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046030783127-7 นายสืบพงศ์ โยธาประเสริฐ วิศวกรรมก่อสร้าง10
2 046030783113-7 นายฐนิตพัฒน์ อัครเกษมพงษา วิศวกรรมก่อสร้าง10
3 046030751122-6 นายธนบูรณ์ ยังสนิท การจัดการโลจิสติกส์10
4 046030711132-4 นายธีระพัทธ์ อารียะโชติปรีชา วิศวกรรมโยธา10
5 045940783647-5 นายจีรพันธ์ อุ่นเมือง วิศวกรรมก่อสร้าง10
6 045940783646-7 นายพชร เฟื่องฟู วิศวกรรมก่อสร้าง40
7 045940751606-9 นายพีรวุฒิ ดีขม การจัดการโลจิสติกส์10
8 045940751602-8 นางสาวภาวนา อินทร์จันทร์ การจัดการโลจิสติกส์40
9 045930711113-6 นางสาวลักษคณา จุลพันธ์ วิศวกรรมโยธา10
10 045740711116-2 นายอภินัทธ์ เรืองจุ้ย วิศวกรรมโยธา40
11 045730711121-3 นายอาลักษณ์ ฟุ้งลัดดา วิศวกรรมโยธา10
12 045630783109-3 นายปุณยทรรศน์ ปัทมสูต วิศวกรรมก่อสร้าง10
13 045630711112-4 นายวชิรวิทย์ เสนคราม วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 1:36:43