รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020007-1 : Recreation in Daily Life
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015830531065-4 นางสาวปวีณา กองลาแซ การบริหารธุรกิจเกษตร40
2 015830531060-5 นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงราช การบริหารธุรกิจเกษตร40
3 015830531059-7 นายชินวัตร ใจเชื่อม การบริหารธุรกิจเกษตร40
4 015830531057-1 นายบัณฑิต ทรงอินทร์ การบริหารธุรกิจเกษตร40
5 015830531051-4 นางสาวอฐิตญา จรทะผา การบริหารธุรกิจเกษตร40
6 015830531043-1 นายชาตินันท์ รื่นเริง การบริหารธุรกิจเกษตร40
7 015830531037-3 นางสาวพลอยวิมล หมื่นทนาย การบริหารธุรกิจเกษตร40
8 015830531036-5 นางสาวเกตุมณี เจริญสุข การบริหารธุรกิจเกษตร40
9 015830531033-2 นายจอมพล ตะเภาลอย การบริหารธุรกิจเกษตร40
10 015830531032-4 นายอนิรุธ สุขเกษม การบริหารธุรกิจเกษตร40
11 015830531019-1 นางสาวนิสา ฉิมประเสริฐ การบริหารธุรกิจเกษตร40
12 015830531018-3 นายภัทรวิช อาทรกิจวัฒน์ การบริหารธุรกิจเกษตร40
13 015830531017-5 นายจตุพร สุตาโย การบริหารธุรกิจเกษตร40
14 015830531016-7 นางสาวรัตนา ปิ่นแก้ว การบริหารธุรกิจเกษตร40
15 015830531013-4 นางสาวภนิษฐ์ภัทร เขียวไสว การบริหารธุรกิจเกษตร40
16 015830531012-6 นางสาวกาญจนา มีบริบูรณ์ การบริหารธุรกิจเกษตร40
17 015830531011-8 นางสาวจิรัฐติกาล แซ่ซื้อ การบริหารธุรกิจเกษตร40
18 015830531010-0 นางสาวสิรินยา มนปราณีต การบริหารธุรกิจเกษตร40
19 015830531009-2 นายศรายุธ มีมุข การบริหารธุรกิจเกษตร40
20 015830531008-4 นางสาวลลิดา พรมสิทธิ์ การบริหารธุรกิจเกษตร40
21 015830531005-0 นายณัฐกิต วิรเศรษฐ์ การบริหารธุรกิจเกษตร40
22 015830521121-7 นางสาวณัฐยา สุรินทร์เลิศ การจัดการ40
23 015830521119-1 นางสาวปัญจพร เต็มศิริ การจัดการ40
24 015830521114-2 นางสาวกนกวรรณ ขจรกลิ่น การจัดการ40
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 016030662006-5 นายรพีพรรณ บุญเชิดชู วิศวกรรมเกษตร10
26 016030662005-7 นายธนพล มะลิหอม วิศวกรรมเกษตร10
27 015830663046-4 นายสัจจา เถาวัลย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
28 015830663039-9 นายภาณุพงศ์ มลิบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
29 015830663036-5 นายกิตติวัฒน์ นาวีรัตนวิทยา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
30 015830663034-0 นายจิรกิตติ์ สุขบัว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
31 015830663033-2 นายสถาพร ไชยเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
32 015830663031-6 นายนนท์ปวิธ สีตถาวร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์12
33 015830663030-8 นายทรรศน์ดนัย แสวงผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
34 015830663028-2 นายศุภโชค เพียรทวีพิพัฒน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
35 015830663026-6 นายกิตติศักดิ์ วันชัยชนะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
36 015830663024-1 นางสาวนุศรา ชาแสน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
37 015830663023-3 นายวรพล ติ๊บประวงศ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
38 015830663022-5 นายจตุพล สรแสง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
39 015830663017-5 นายรณกร บุญทองดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
40 015830663008-4 นายกิตติธร แก้วเดชะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
41 015830663005-0 ว่าที่ร้อยตรีสันติ จุฬาทรัพย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
42 015830663004-3 นายวีรวิชญ์ วรพัฒน์กรสิริ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
43 015830663003-5 นางสาวนัศรา พวงพันธ์บุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
44 015830611052-5 นางสาวกนกพร ทับทิมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
45 015830611015-2 นางสาวมานิดา แก้วสนิท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:45:52