รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016030561088-5 นางสาวชลิดา ชุ่มบัว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 016030561083-6 นางสาวนฤภร บุญเทียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 016030561082-8 นางสาวทักษพร ลีเส็ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 016030561081-0 นายกริชฎา ทองปลื้ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 016030561080-2 นางสาวอารียา หาดอ้าน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 016030561079-4 นางสาวจุฑามาศ เสาวภักดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 016030561078-6 นางสาวนิภารัตน์ ปิตะโหตะระ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 016030561077-8 นายศุภณัฐ บุญมี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 016030561071-1 นางสาวเก็จมณี พรหมคนซื่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 016030561069-5 นางสาวสุธินี นาคทองคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 016030561066-1 นางสาวรสิตา ผู้ตันหยง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 016030561064-6 นางสาวณัชริษา คล้ายทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 016030561063-8 นางสาวปฏิมาพร ภูศรีฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 016030561062-0 นางสาวมัลลิกา ฤทธิแผลง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 016030561059-6 นางสาวปิยะฉัตร อินต๊ะอิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 016030561058-8 นางสาวนาฏสุภา พัฒนศรีสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 016030561056-2 นางสาวปนัดสรา พรภิกานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 016030561052-1 นางสาวนัทธมน ศรีทองมาก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 016030561050-5 นางสาวพรทิพย์ เดชจินดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 016030561043-0 นายอิงค์ฟ้า พูลทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 016030561039-8 นายชัชวาล ชูยิ่งสกุลทิพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 016030561036-4 นางสาวกมลทิพย์ ภู่หลำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 016030561035-6 นายณัฐพล จูสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 016030561030-7 นางสาวธนิดา โกกระบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 016030561029-9 นางสาวทัตพิชา ทรงเพ็ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 016030561027-3 นางสาวสิริมา สีมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 016030561022-4 นางสาวสาริศา ฤาโชชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 016030561021-6 นางสาวอลิสา บุพชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 016030561018-2 นางสาวศิริวรรณ จันเมียะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 016030561016-6 นางสาวนิภาพร ตาลสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 016030561015-8 นางสาวพิชชาภรณ์ ภูมี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 016030561008-3 นางสาวสุชานาถ โชติพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 016030561007-5 นายณัฐกิตต์ อธิปัญจพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 016030561003-4 นางสาวมัลลิกา สนแย้ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 016030561002-6 นางสาวสุภัทรา ตราชู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 016030561001-8 นางสาวกิดาการ แสงมณี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 015830521139-9 นางสาวส้มเช้ง ยอดเพชร การจัดการ40
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 016040662010-6 นายอัฐกิจ รื่นรมย์ วิศวกรรมเกษตร10
39 016040662009-8 นายมนัสวี ศรีภูทอง วิศวกรรมเกษตร10
40 016040662006-4 นายวชิราวิทย์ ยอดใจเพ็ชร วิศวกรรมเกษตร10
41 015940662017-3 นายณัฐชยา เครือคำอ้าย วิศวกรรมเกษตร40
42 015940662010-8 นายทศพร นาคแก้ว วิศวกรรมเกษตร10
43 015940662007-4 นายสุเมธ สอนกลิ่ม วิศวกรรมเกษตร40
44 015830662006-9 นายกฤษณะ เกิดไทย วิศวกรรมเกษตร40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 1:20:57