รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030411035-6 นายอวสร คงประเสริฐ การตลาด10
2 026030411026-5 นายทรงยศ สุภาคดี การตลาด10
3 026030411010-9 นางสาวจิราพัชร สิงห์น้อย การตลาด10
 ศิลปศาสตร์
4 026030811085-7 นางสาวสุพิชญา ศรีวิชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 026030811084-0 นางสาวพรทิพา สิงห์ทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
6 026030811083-2 นางสาวปรีลดา คงจุ้ย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
7 026030811082-4 นางสาวเมธินี เขียวขำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
8 026030811080-8 นางสาวภาวศุทธิ์ บุญโพธิ์งาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
9 026030811077-4 นางสาววรนิษฐา โพธิ์เงิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
10 026030811076-6 นางสาวสุชาดา โพธิ์เขียว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
11 026030811072-5 นายบุณญะพงษ์ มังกิตะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 026030811071-7 นางสาวรติยาภรณ์ นนทมาตย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 026030811070-9 นายอิทธิพล พรมมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 026030811069-1 นางสาวธมลวรรณ พรเรืองมณีกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
15 026030811068-3 นางสาวนันท์นภัส บรรจงจิตไพศาล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 026030811067-5 นางสาวกชกร ชาติโรจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 026030811063-4 นายธีรโรจน์ ธีระจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 026030811062-6 นางสาวพัชราภรณ์ ปาละวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 026030811061-8 นางสาวเกศิณี ชาญชลาศัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
20 026030811060-0 นางสาวน้ำฝน ชุมลำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 026030811059-2 นางสาวเบญจมาภรณ์ โคจรานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
22 026030811057-6 นางสาวเกตุกนก บัวจีบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
23 026030811050-1 นางสาวจิดาภา ภักดิ์ดีรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
24 026030811046-9 นายปฏิภาณ วาณชิย์ปฏิยุทธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 026030811044-4 นางสาวปวรวรรณ แม้นรอด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 026030811042-8 นางสาวบราลี บุญธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 026030811039-4 นายปรัชญา เนตรมาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
28 026030811036-0 นางสาวจิราธิป มะลาหอม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
29 026030811035-2 นางสาวกัญจิรัตน์ ถนอมวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
30 026030811028-7 นางสาวกรกมล พันธ์หล้า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
31 026030811026-1 นางสาวดรุณี ทองมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
32 026030811023-8 นางสาวนิรชา มะเดช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
33 026030811022-0 นายคมกริช พระสุรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
34 026030811019-6 นางสาวณัฐมล เดชชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
35 026030811015-4 นางสาวมาลินี โชคชูลี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
36 026030811013-9 นางสาวพุทธามาศ พัฒนวงศ์ตระกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
37 026030811009-7 นางสาวจิณห์จุฑา ยศสุนทร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
38 026030811002-2 นางสาวณัฐชยา หาญพิรุณพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 0:56:29