รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม7
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830411129-1 นางสาวอรวี อยู่ยงสินธุ์ การตลาด40
2 025830411128-3 นางสาวหทัยรัตน์ เดชมา การตลาด10
3 025830411126-7 นางสาวศิรประภา สุนารัตน์ การตลาด40
4 025830411125-9 นางสาวศรุดา จันทร์พวง การตลาด40
5 025830411124-2 นางสาววิธิระยา สนธิระ การตลาด40
6 025830411123-4 นางสาววัลวรี สุขนุ่ม การตลาด40
7 025830411120-0 นางสาวเรียวไผ่ สวนดี การตลาด40
8 025830411119-2 นางสาวรัตติยา เกิดอยู่ การตลาด40
9 025830411118-4 นางสาวรสณิฌา เขตต์กันภัย การตลาด40
10 025830411117-6 นางสาวมินตรา จิตศรัทธา การตลาด40
11 025830411116-8 นางสาวเพ็ญนภา เนาว์ประโคน การตลาด40
12 025830411112-7 นางสาวนฤมล สังขพันธ์ การตลาด40
13 025830411111-9 นางสาวธิดารัตน์ งีสันเทียะ การตลาด40
14 025830411108-5 นางสาวณัฐมนต์ รื่นยศ การตลาด40
15 025830411107-7 นางสาวณัฐธยาน์ บี่สา การตลาด40
16 025830411106-9 นางสาวฐิติมล ดิษฐพูล การตลาด40
17 025830411104-4 นางสาวชนากานต์ สุขแสน การตลาด40
18 025830411102-8 นางสาวเจนจิรา ปัญญา การตลาด40
19 025830411101-0 นางสาวเจนจิรา ฉัตรทอง การตลาด40
20 025830411100-2 นายอิสระ ทรงประกอบ การตลาด40
21 025830411099-6 นายอนุมาศ เจริญจันทร์ การตลาด40
22 025830411096-2 นายวิชยุตม์ พรพุทธศรี การตลาด40
23 025830411095-4 นายราชพฤกษ์ เดชฤดี การตลาด40
24 025830411094-7 นายพีรวัส จันทวงค์ การตลาด40
25 025830411093-9 นายปราโมทย์ ศิละลาย การตลาด40
26 025830411092-1 นายธนวัฒน์ นันท์ การตลาด40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:29:51