รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030421118-8 นางสาวปลายฟ้า ตรีสุวรรณ การจัดการ10
2 026030421116-2 นายกรวีร์ ศิริพิลา การจัดการ10
3 026030421115-4 นางสาวธันยพร แซ่ลี การจัดการ10
4 026030421113-9 นายพรเทพ พูลพร การจัดการ10
5 026030421112-1 นางสาวฟ้าใส ศิลารักษ์ การจัดการ10
6 026030421109-7 นางสาวศรสวรรค์ แสวงกิจ การจัดการ10
7 026030421106-3 นางสาวนภสร เขียวอรุณ การจัดการ10
8 026030421104-8 นายฤทธิพร เพียซ้าย การจัดการ70
9 026030421102-2 นางสาววิสสุตา ปัญญาฉลาด การจัดการ10
10 026030421101-4 นางสาวลลิตา กาหลง การจัดการ10
11 026030421097-4 นางสาวสุรพร วงค์อามาตย์ การจัดการ10
12 026030421096-6 นางสาวดาราวดี เมืองขุนรอง การจัดการ10
13 026030421093-3 นางสาวฝนดาว แสงอ่อน การจัดการ10
14 026030421092-5 นายนภดล ปาสาตัง การจัดการ10
15 026030421091-7 นางสาวนัฐมล วรรณเผือก การจัดการ10
16 026030421090-9 นางสาวอรยา ไตรพันธุ์ การจัดการ10
17 026030421089-1 นางสาวเจนจิรา ไตรพันธุ์ การจัดการ10
18 026030421086-7 นางสาวมนัสนันท์ ดำจูด การจัดการ10
19 026030421084-2 นางสาวแถบทอง มหาวิโรจน์ การจัดการ80
20 026030421077-6 นางสาวเนตรดาว ทาวัน การจัดการ10
21 026030421058-6 นายอานนท์ ชื่นงูเหลือม การจัดการ10
22 026030421050-3 นางสาวดุษฎีพร จันทรคณา การจัดการ10
23 026030421048-7 นายณัฐวุฒิ เรืองดิษฐ์ การจัดการ10
24 026030421042-0 นางสาวกวิสรา ศิริบูรณ์ การจัดการ10
25 026030421041-2 นางสาววรรณิศา จั่กเจ๊ก การจัดการ10
26 026030421039-6 นางสาวเบญญา คำประดิษฐ์ การจัดการ10
27 026030421029-7 นางสาวอังคณา โคตรบรรเทา การจัดการ10
28 026030421023-0 นางสาวทักษพร รัตนสุภา การจัดการ10
29 026030421015-6 นางสาวมัลลิกา แก้วบางพูด การจัดการ10
30 026030421014-9 นายเกรียงศักดิ์ กองภาค การจัดการ70
31 026030421002-4 นางสาวณัฐธิดา ไชยเงิน การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 1:43:15