รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030491030-0 นายณัฐชนล ทุนอินทร์ การจัดการ10
2 026030421094-1 นางสาวศศิรพีกาญจน์ สุวรรณคาม การจัดการ10
3 026030421091-7 นางสาวนัฐมล วรรณเผือก การจัดการ10
4 026030421085-9 นางสาวสุดารัตน์ ศรีหอม การจัดการ10
5 026030421073-5 นางสาวปาริฉัตร วงเวียน การจัดการ10
6 026030421072-7 นางสาวณัฐชยา บุญอยู่ การจัดการ10
7 026030421069-3 นายสันติภาพ ทองระย้า การจัดการ10
8 026030421053-7 นางสาวบุษกร ปะวะโก การจัดการ10
9 026030421047-9 นางสาวออมสิน ท้าวสกุล การจัดการ10
10 026030421040-4 นางสาวธิรญา นาคโนนเลา การจัดการ10
11 026030421030-5 นายสิทธิเดช เลิศวิริยะ การจัดการ10
12 026030421029-7 นางสาวอังคณา โคตรบรรเทา การจัดการ10
13 026030421028-9 นางสาวธัญวรรณ อัมพวา การจัดการ10
14 026030421027-1 นางสาวนริศรา คุ้มโต การจัดการ10
15 026030421026-3 นางสาววิไลพร ยวงปรางค์ การจัดการ10
16 026030421024-8 นายอัยการ แก้วล้อม การจัดการ10
17 026030421022-2 นางสาวณัฐนิชา ไพจิตรรุ่งเรือง การจัดการ10
18 026030421019-8 นางสาวธนภรณ์ เกิดลาภ การจัดการ10
19 026030421018-0 นายธนายศ เอียดศรีทอง การจัดการ10
20 026030421017-2 นางสาวธนาวดี พิมรัตน์ การจัดการ10
21 026030421013-1 นายอาทิตย์ ลิ้มมั้ว การจัดการ10
22 026030421011-5 นางสาวชุติมณฑน์ บัวนาค การจัดการ10
23 026030421010-7 นายกฤษณะ งามนาวัง การจัดการ10
24 026030421009-9 นางสาวมาริสา มัตสุรีย์ การจัดการ10
25 026030421005-7 นายกิตติพงศ์ ผุยวันดี การจัดการ10
26 026030421004-0 นางสาวศรัญญา ขุ่ยราญหญ้า การจัดการ10
27 026030421001-6 นางสาวณัฐกุล เนตรวิจิตร การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:39:00