รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140421035-1 พระชัยวุฒิ บุญโต การจัดการ10
2 026140421010-4 นางสาวณัฐวดี แจ่มนิมิตร การจัดการ10
3 026140421008-8 นายนรวัฒน์ ศรีผลิน การจัดการ10
4 026140421001-3 นายเอื้ออังกูร อู่สุวรรณทิม การจัดการ10
5 026140421002-1 นายนันทวัฒน์ วงษ์จำปา การจัดการ10
6 026140421023-7 นายธีรวัฒน์ คำนะวงศ์ การจัดการ10
7 026140421005-4 นางสาวศิราภรณ์ ปิดตาเน การจัดการ10
8 026140421025-2 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญแย้ม การจัดการ10
9 026140421016-1 นางสาววารุณี ธนบูรณ์ศิริ การจัดการ10
10 026140421020-3 นางสาวดารากร หวานแหลม การจัดการ10
11 026140421012-0 นางสาววรวรรณา รุ่งจรัส การจัดการ10
12 026140421006-2 นางสาวปิยะรัตน์ มัดจิตต์ การจัดการ10
13 026140421036-9 นางสาววินัทดา วิริยะ การจัดการ10
14 026140421028-6 นางสาวพัชรี พลจันทึก การจัดการ10
15 026140421015-3 นางสาวธิดา โคตรบุปผา การจัดการ10
16 026140421031-0 นางสาวอรญา ชุมประมาณ การจัดการ10
17 026140411507-1 นางสาวลดาวัลย์ ธงชัย การจัดการ10
18 026140421019-5 นางสาววราภรณ์ นิ่มนนท์ การจัดการ10
19 026140421014-6 นางสาวชลธิชา เกาไศยนันท์ การจัดการ10
20 026140421029-4 นางสาวณัฐพร ผลไพบูลย์ การจัดการ10
21 026140421003-9 นางสาวศุภมาส เพ็ชรพ่วงพันธุ์ การจัดการ10
22 026140421032-8 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี การจัดการ10
23 026140421027-8 นางสาวกฤษณา โลมะบุตร์ การจัดการ10
24 026140411503-0 นางสาวหญิง พรหมดวง การจัดการ10
25 026140421022-9 นางสาวลลิตา โคพันธ์ การจัดการ10
26 026140421007-0 นางสาวเหมือนฝัน กลั่นงาม การจัดการ10
27 026140421013-8 นางสาวธิติมา อ่วมแป้น การจัดการ10
28 026140421018-7 นางสาวสุปรียา สว่างแจ้ง การจัดการ10
29 026140411504-8 นางสาววันวิสาข์ โสตถิทัต การจัดการ10
30 026140421030-2 นางสาวปรียานุช บุญเลิศ การจัดการ10
31 026140421011-2 นางสาวกุลพัชร สะกะมะณี การจัดการ10
32 026140421017-9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญา นิยมทรัพย์ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:27:22