รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026140411505-5 นางสาวขจี เบ้าลี การตลาด10
2 026140411010-6 นางสาวณัฐชา จงอักษร การตลาด10
3 026140411007-2 นางสาวสุฑามาส ชูแก้ว การตลาด10
4 026140411011-4 นางสาวศิรประภา อินตาหามแห การตลาด10
5 026140411001-5 นางสาวพรรณี พะพงษ์ การตลาด10
6 026140411008-0 นางสาวณัฐชนก สนีเฮง การตลาด10
7 026140411005-6 นางสาวนาฎลดา จันทวงศ์ การตลาด10
8 026140411006-4 นางสาวปวีณา วันแก้ว การตลาด10
9 026140411002-3 นางสาวศิริวรรณ มงคลสินธุ์ การตลาด10
10 026140411012-2 นางสาวพิมพ์ลดา แสนรู้ การตลาด10
11 026140411013-0 นางสาวชลธิชา อ้นนาสา การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:45:37