รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025830811100-8 นายศรณ พึ่งขุนทด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
2 025830811094-3 นายณัฐดนัย ต้นทรงเลิศเมธา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
3 025830811110-7 นางสาวธิดารัตน์ วิลัยการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
4 025830811120-6 นางสาววรรณรัตน์ หงษ์สุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
5 025830811113-1 นางสาวพรธ์ณภา พาณิชดำรง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 025830811117-2 นางสาวภัทรสุดา พุ่มภาชี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
7 025830811130-5 นางสาวอัจฉรา ทิพยโสตถิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 025830811124-8 นางสาวศุทธินี วงศ์เรือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 025830811102-4 นางสาวกัญจนพร นวนสำเนียง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
10 025830811122-2 นางสาววันวิสา ภักดีล้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 025830811105-7 นางสาวกิตติวรา รักธง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
12 025830811125-5 นางสาวศุภศิริ บรรจงลักษณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:27:27