รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015730521184-7 นางสาววลัญรัตน์ โพธิบัติ การจัดการ10
2 016030521008-2 นายธีภพ สมสุขเจริญ การจัดการ10
3 016030521069-4 นายกมลภพ ชูศรี การจัดการ10
4 016030521043-9 นายประยุทธ์ เรืองอินทร์ การจัดการ10
5 016030521017-3 นายจิรายุ ถิระวิทยากุล การจัดการ10
6 016030521033-0 นายธรรมวรรณ อนุกูลพิทยา การจัดการ10
7 016030521064-5 นายธนกฤต พรวัฒนธนกิตติ์ การจัดการ10
8 016030521034-8 นายสหชัย พรมกระโทก การจัดการ10
9 016030521011-6 นายหฤษฏ์ หิรัญรักษ์ การจัดการ10
10 016030521048-8 นายสันทนากร นาราช การจัดการ10
11 016030521075-1 นางสาวอิสยาห์ อิสสระอานัติพงษ์ การจัดการ10
12 016030521029-8 นางสาวกานต์สินี บัวแย้ม การจัดการ10
13 016030521038-9 นางสาวอภิญญา บุญมี การจัดการ10
14 016030521031-4 นางสาวพรทิพย์ ภูผาริช่อ การจัดการ10
15 016030521073-6 นางสาวนิศารัตน์ องอาจ การจัดการ10
16 016030521007-4 นางสาวอรวรรณ สีนวน การจัดการ10
17 016030521035-5 นางสาวสุธาวัลย์ ขันติเจริญธรรม การจัดการ10
18 016030521028-0 นางสาวปุญญิศา เสฐียรโกเศศ การจัดการ10
19 016030521041-3 นางสาวนิติยา แดงนา การจัดการ10
20 016030521010-8 นางสาวกฤติยาภรณ์ ศรเพชร การจัดการ10
21 016030521025-6 นางสาวเบญญาภา สุทธิชื่น การจัดการ10
22 016030521039-7 นางสาวพรชนัน ฤทธาภัย การจัดการ10
23 016030521059-5 นางสาวสายธาร คุ้มวงษ์ การจัดการ10
24 016030521061-1 นางสาวโสรญา มานะใจ การจัดการ10
25 016030521050-4 นางสาวจารุวรรณ พรเมือง การจัดการ10
26 016030521002-5 นางสาววรกัลยา โกศล การจัดการ10
27 016030521003-3 นางสาวกมลรัตน์ ปิ่นทองคำ การจัดการ70
28 016030521037-1 นางสาวธัญวารัตน์ ดุรงค์รัตน์ การจัดการ10
29 016030521051-2 นางสาวสุธิตา บุญรอด การจัดการ10
30 016030521018-1 นางสาวศศิธร นุชจรัส การจัดการ10
31 016030521026-4 นางสาววชิรญาณ์ แซ่จิว การจัดการ10
32 016030521019-9 นางสาวศิรัญญา เจริญธรรม การจัดการ10
33 016030521058-7 นางสาวพิมพกานต์ เจริญดี การจัดการ10
34 016030521055-3 นางสาวภิรมย์ญา แสงสุข การจัดการ10
35 016030521016-5 นางสาวศิริพร ควะชาติ การจัดการ10
36 016030521030-6 นางสาวรมิดา ศรีหาภูมิ การจัดการ10
37 016030521020-7 นางสาวชนากานต์ จันเมธากุลวัฒน์ การจัดการ10
38 016030521053-8 นางสาวธมนวรรณ คาดพันธ์โน การจัดการ10
39 016030521066-0 นางสาวรัตน์สนีพร สุปิรัยธร การจัดการ10
40 016030521012-4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันชูสวัสดิ์ การจัดการ10
41 016030521023-1 นางสาวพิชชาภา แดงสมสุขเจริญ การจัดการ10
42 016030521074-4 นางสาวธมลวรรณ เอนกลาภ การจัดการ10
43 016030521004-1 นางสาวอภิญญา พรหมโสภา การจัดการ10
44 016030521071-0 นางสาววาสนา จารบุญมา การจัดการ10
45 016030521014-0 นางสาวจันทิมา เอี่ยวสีหยก การจัดการ10
46 016030521072-8 นางสาวพูนศิริ บุญล้อม การจัดการ10
47 016030521056-1 นางสาวภัทธนา ตอนสันเทียะ การจัดการ10
48 016030521001-7 นางสาวกุลนิษฐ์ ขาวสอาด การจัดการ10
49 016030521062-9 นางสาวขนิฐา วรรณจักร การจัดการ10
50 016030521009-0 นางสาวมธุรา คนชม การจัดการ10
51 016030521042-1 นางสาวพิมพ์วิภา ประสาทดูเบ การจัดการ10
52 016030521065-2 นางสาวพรรธิภา สอพิมาย การจัดการ10
53 016030521060-3 นางสาวกนกวรรณ ชะลูด การจัดการ10
54 016030521068-6 นายพีรพล ชลวิริยะกุล การจัดการ10
55 016030521024-9 นายจักรกฤษณ์ ผิวผ่อง การจัดการ10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 015830631007-5 นางสาวกานดา อิ่มคง เทคโนโลยีชีวภาพ11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 6:29:48