รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0655404-1 : Preparation for Cooperative Education
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016040663014-7 นายธีรนันท์ จั่นทหารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 015930663021-5 นายธารา ช้อนขุนทด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016040663007-1 นายเนติวิศน์ ติรวรเกียรติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016040663003-0 นายณัฐวัฒน์ คิดสนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016040663015-4 นายศิริเดช ฤกษ์วรประสิทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016040663006-3 นายอนุพงษ์ คงเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016040663013-9 นายเกริกเกียรติ สร้อยตัน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016040663005-5 นายณัฐชัย บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 015930663006-6 นายเกษมพันธุ์ แช่มช้อย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
10 015930663001-7 นายอนิรุทธ์ ผาสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
11 015930663016-5 นายนวมินทร์ ผิวเกลี้ยง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
12 015930663027-2 นายก้องพิพัฒน์ นาราพลอัมพร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
13 015930663015-7 นายศิรภพ อินทร์บุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 015930663009-0 นายบัลลังก์ ปรารมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 015930663008-2 นายธนัท ปิยรักษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 015930663019-9 นายนนธวัช ขึมสูงเนิน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 015930663030-6 นายคุณานันท์ เรืองจำรัสเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 015930663045-4 นายธงชัย สมแสวง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 015930663018-1 นายอติคุณ สาริบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
20 015930663038-9 นายกิตติ ทองสกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
21 015930663041-3 นายทัศนัย ศรีมันตะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
22 015930663048-8 นายภูวนินทร์ สิงห์พันธ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
23 015930663035-5 นายสิทธิศักดิ์ นาดำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 015930663036-3 นายสหรัถ เสมอวงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 015930663014-0 นายอุเทน ไมตรีจิตต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
26 015930663007-4 นายวรยศ ตันพานิชย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
27 015930663017-3 นายวุฒิชัย อุดม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
28 015930663031-4 นายธนพันธ์ แซ่ตั้ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
29 015930663043-9 นายพสิษฐ์ ทองเต็ม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
30 015930663042-1 นายภูวงศ์ เชิดภูเขียว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
31 015930663033-0 นายวัชรมินทร์ สามศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
32 015930663023-1 นายศรายุธ อรรคโสภา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
33 015930663026-4 นายพีรสิชฌ์ สิงหเดโช วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
34 015930663044-7 นายธารา เทพรัตน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
35 015930663032-2 นายชวัลกร หลำเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
36 015930663005-8 นายพุฒิพงศ์ หังสบุตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
37 015930663013-2 นายชัยยุทธ์ แสงพุทธา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
38 015930663046-2 นายวัชรินทร์ สัตบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 015930663024-9 นายอสัมภิณพงศ์ ดวงดารา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
40 015930663028-0 นายเจษฎา ชวนชื่น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
41 015930663039-7 นายวัชระ โสภณ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
42 015930663037-1 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนเนนย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
43 015930663034-8 นางสาวมนต์ริสสา บุญให้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
44 015930663020-7 นางสาวชลรินทร์ เดชกล้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
45 015930663010-8 นางสาวพัชริดา ช้างเทศ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
46 015930663022-3 นายปริตต์ ศรีพินิจ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
47 016030663020-5 นายธรรมรงค์ สีล้ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
48 016040663002-2 นายธนพล เริ่มศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:59:00