รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016140151001-1 นางสาวอรญา บุรวัฒน์ ประมง10
2 016140151009-4 นางสาวปรีดา แสงเขียว ประมง10
3 016140151006-0 นายสุทัศน์ โฉมทับ ประมง10
4 016140151010-2 นายเจตณัฐ ธนิกกุล ประมง10
5 016140151007-8 นายภานุวัฒน์ บุญปลูก ประมง10
6 016140151003-7 นายเกียรติศรี อินทร์ศรี ประมง10
7 016140151008-6 นายรุ่งโรจน์ คล้ำสี ประมง10
8 016140151005-2 นางสาวสุธิดา สำลีวงษ์ ประมง10
9 016140151002-9 นางสาววรรณพร พัฒน์ทอง ประมง10
10 016140151011-0 นายศักรินทร์ ประนัดทา ประมง10
11 016140151004-5 นายธันวา เรียนใหม่ ประมง10
12 016140151012-8 นายนายภาณุพันธ์ เหมวัน ประมง10
13 016040111021-0 นายธวัชชัย ขาวโต พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
14 016040111014-5 นายจิระวัฒน์ รวมทรัพย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 016040663026-1 นายคุณากรณ์ บุญขวาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 016040663027-9 นายภรัญยู พิพัฒน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 016040663012-1 นายกฤษณะ ภูบุญทอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 016040663006-3 นายอนุพงษ์ คงเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 016030663009-8 นายพีรพล บุญชาญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
20 016030663003-1 นายจักรกฤษณ์ สมจิตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
21 016030663014-8 นายธนเดช สุขสยามชัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
22 016030663018-9 นายวราวิทย์ มีเพียร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
23 016030663011-4 นายธราธิป มะโนคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 016030663013-0 นายอำนาจ กุ่มทอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 016030663019-7 นายณัฐฐ์ภาค สารนารถ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
26 016030663010-6 นายเพชรภูมิ แป้นเพชร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
27 016030663012-2 นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
28 016030663005-6 นายถาวร นุชิตภาพ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
29 016030663001-5 นายศิรวิทย์ ทาชาด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
30 016030663015-5 นายปฏิภาณ เจสกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
31 016030663006-4 นายอนุรักษ์ ไกรนุช วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
32 016030663007-2 นายธนพนธ์ จวนรุ่ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
33 016040663025-3 นายจิรพัฒน์ เนติวิเชียร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
34 016040663019-6 นายชุติเดช พรมสารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
35 016040663002-2 นายธนพล เริ่มศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
36 016040663015-4 นายศิริเดช ฤกษ์วรประสิทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
37 016040663014-7 นายธีรนันท์ จั่นทหารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
38 016040663003-0 นายณัฐวัฒน์ คิดสนอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 016040663008-9 นายศุภเสฏฐ์ สามัญฤทธิ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
40 016040663017-0 นายภาณุพนธ์ ฤกษ์อุดม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
41 016040663010-5 นายคเณศ ภักดิ์วาปี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
42 016040663005-5 นายณัฐชัย บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
43 016040663013-9 นายเกริกเกียรติ สร้อยตัน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
44 016040663009-7 นายจิรัฎฐ์ พรหมประเสริฐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
45 016040663001-4 ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ไทยทรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
46 016040663007-1 นายเนติวิศน์ ติรวรเกียรติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
47 016030662006-5 นายรพีพรรณ บุญเชิดชู วิศวกรรมเกษตร10
48 016030662005-7 นายธนพล มะลิหอม วิศวกรรมเกษตร10
49 016030662004-0 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริธนศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร10
 สัตวแพทยศาสตร์
50 016041012002-8 นายวรรธนะ มูลทองเนียม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:54:41