รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805205-2 : Comprehensive Travel Service
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026130822201-5 นายเลิศตะวัน บุญชม การโรงแรม10
2 026130822203-1 นายศิวกร ศิริบูรณ์ การโรงแรม10
3 026130822204-9 นางสาวพิสุทธินี ทองคำ การโรงแรม10
4 026130822205-6 นางสาวภิญญาพัชร์ จารุพัฒน์ชัยกุล การโรงแรม10
5 026130822207-2 นางสาวอัมรินทร์ ฉายไสว การโรงแรม10
6 026130822208-0 นายปิยวิชญ์ พรรณพิสุทธิ์ การโรงแรม10
7 026130822210-6 นางสาวน้ำฝน โพธิ์พล การโรงแรม10
8 026130822211-4 นางสาวกิรณา ม่วงสี การโรงแรม10
9 026130822212-2 นางสาวพัฒน์ธยา นะวะกะวงค์ การโรงแรม10
10 026130822213-0 นางสาวพิมพ์ลภัทร ภัทรกิจนันท์ การโรงแรม10
11 026130822215-5 นางสาวภัทรานิษฐ์ จงจิตวิมล การโรงแรม10
12 026130822216-3 นางสาวขวัญฤดี ภูชงค์ การโรงแรม10
13 026130822217-1 นางสาวยลลดา ดอนเหนือ การโรงแรม10
14 026130822218-9 นายวิชเยนทร์ หนูจันทร์ การโรงแรม10
15 026130822219-7 นายปัณณวิชญ์ ธนลภัสกุล การโรงแรม10
16 026130822221-3 นางสาวสิริลักษณ์ สุขสถิต การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:06:48