รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805205-2 : Comprehensive Travel Service
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025930821062-6 นางสาวอัญชิสา สุวรรณพงศ์ การท่องเที่ยว10
2 026130822001-9 นางสาวเกวลิน งามขำ การท่องเที่ยว10
3 026130822002-7 นางสาวอาจรีย์ ทุ่งราช การท่องเที่ยว10
4 026130822003-5 นางสาวนภาพร ตรีเดชา การท่องเที่ยว10
5 026130822005-0 นางสาวญาวิณี อภิราชจิตร การท่องเที่ยว10
6 026130822006-8 นางสาวชัญญา วงศ์คีรีพิบูลย์ การท่องเที่ยว10
7 026130822007-6 นางสาวชนากานต์ นาชัยเวช การท่องเที่ยว10
8 026130822008-4 นายภักพงษ์ ขุมโมกข์ การท่องเที่ยว10
9 026130822009-2 นางสาวสุชานันท์ มุ้ยจีน การท่องเที่ยว10
10 026130822010-0 นางสาววราพร รอดอนันต์ การท่องเที่ยว10
11 026130822011-8 นางสาวปวีณ์สุดา ต้นจันทร์ การท่องเที่ยว10
12 026130822012-6 นางสาวทัศนะ แสนตรี การท่องเที่ยว10
13 026130822014-2 นางสาวคีตภัทร ข่าต้น การท่องเที่ยว10
14 026130822016-7 นางสาวเจนจิรา คุ้ยพุ่ม การท่องเที่ยว10
15 026130822018-3 นางสาวปวีณ์ธิดา ต่วนชัยภูมิ การท่องเที่ยว10
16 026130822019-1 นางสาวพัณณิตา ใหม่สุวรรณ์ การท่องเที่ยว10
17 026130822023-3 นางสาวชลิดา ชื่นเกษร การท่องเที่ยว10
18 026130822024-1 นางสาวชุลีพร คำแก้ว การท่องเที่ยว10
19 026130822025-8 นางสาวศรินธร พรหมทองนุ้ย การท่องเที่ยว10
20 026130822026-6 นางสาวธัญวลัย โอบอ้อม การท่องเที่ยว10
21 026130822030-8 นายวิรุฬห์ ปลื้มน้อย การท่องเที่ยว10
22 026130822031-6 นายตรีเพชร เยื้อนหนูวงศ์ การท่องเที่ยว10
23 026130822032-4 นายพนธกร โพธิ์มั่น การท่องเที่ยว10
24 026130822033-2 นางสาวปาณิศา หอมจันทร์ การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:13:17