รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม2
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045730783119-0 นายชนะโชค พูนมา วิศวกรรมก่อสร้าง10
2 045930711129-2 นางสาวปารีณา ภู่ระหงษ์ วิศวกรรมโยธา10
3 045930711208-4 นางสาวนีรนุช ศรีช่วง วิศวกรรมโยธา10
4 045930711209-2 นางสาวภัชราพร คำฝั้น วิศวกรรมโยธา10
5 046030711105-0 นายสองเกษม ทองน้อย วิศวกรรมโยธา10
6 046030711107-6 นายภาณุวัฒน์ พรมนัส วิศวกรรมโยธา10
7 046030711120-9 นายวัชระ ศรีเชย วิศวกรรมโยธา10
8 046030711121-7 นายอภิชาติ เนตรสว่าง วิศวกรรมโยธา10
9 046030711132-4 นายธีระพัทธ์ อารียะโชติปรีชา วิศวกรรมโยธา10
10 046030711139-9 นายนราธิราฐ ทองเรืองทวีกุล วิศวกรรมโยธา10
11 046030783131-9 นายนนทนัตถ์ เหลืองยวง วิศวกรรมก่อสร้าง10
12 046040783611-9 นายอภิเดช กันชนะ วิศวกรรมก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:26:58