รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม11
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230421033-5 นางสาวภาวิดา เต็มลิตร การจัดการ10
2 026230421034-3 นายธีรภัทร สุรภัฎร์ การจัดการ10
3 026230421035-0 นางสาวพาณิตา ใยปางแก้ว การจัดการ10
4 026230421036-8 นางสาวอารดา บุตรสุวรรณ การจัดการ10
5 026230421041-8 นายธีรภัทร อดุลยวัฒน์ การจัดการ10
6 026230421043-4 นายบุญชนก จันทร์หอม การจัดการ10
7 026230421046-7 นางสาวเสาวลักษณ์ ชิ้นจอหอ การจัดการ10
8 026230421048-3 นายกฤษดา กำแพงนิล การจัดการ10
9 026230421049-1 นายกฤษฎิน สารเศวก การจัดการ10
10 026230421050-9 นางสาวธิดารัตน์ เขจรสัตย์ การจัดการ10
11 026230421051-7 นางสาวกมลภัทร หอมเจริญ การจัดการ10
12 026230421054-1 นางสาวศศิกุล บุญสมศรี การจัดการ10
13 026230421056-6 นางสาวนัทพร ตุ้มปี การจัดการ10
14 026230421059-0 นางสาวเสาวรจน์ ช่างเหล็ก การจัดการ10
15 026230421060-8 นางสาวภัทรวรรณ ทองเกษร การจัดการ10
16 026230421061-6 นางสาวรวิกานต์ ภู่ประคำ การจัดการ10
17 026230421062-4 นายภคนันค์ เลิศชัยปรีชากุล การจัดการ10
18 026230421063-2 นายกฤษดา เนียมปาน การจัดการ10
19 026230421064-0 นางสาวกรองลักษ์ จันคัมรี การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:33:16