รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0711101-3 : Engineering Drawing
กลุ่ม3
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046230783101-8 นางสาววรัญรัตน์ ประเสริฐศรี วิศวกรรมก่อสร้าง10
2 046230783102-6 นางสาวยศวดี อนุมาศ วิศวกรรมก่อสร้าง10
3 046230783103-4 นายเมธาสิทธิ์ ขวัญคุ้ม วิศวกรรมก่อสร้าง10
4 046230783104-2 นายจิรายุทธ วันลักษณ์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
5 046230783105-9 นายภาณุวัฒน์ กลางพิมาย วิศวกรรมก่อสร้าง10
6 046230783106-7 นายสมพงษ์ วิจิตรศักดิ์ วิศวกรรมก่อสร้าง60
7 046230783107-5 นายชัยวัฒน์ ฮามพิทักษ์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
8 046230783108-3 นายณัฐวุฒิ เรืองเจริญ วิศวกรรมก่อสร้าง10
9 046230783109-1 นายกิตติธัช กาญจนรัตนกุล วิศวกรรมก่อสร้าง10
10 046230783110-9 นายพงศกร พวงทอง วิศวกรรมก่อสร้าง10
11 046230783111-7 นายหฤษฎ์ ยินดีกิจโกศล วิศวกรรมก่อสร้าง10
12 046230783112-5 นายศุภชัย เติมวิทิตการ วิศวกรรมก่อสร้าง10
13 046230783113-3 นายรัตนทัต พวงผกา วิศวกรรมก่อสร้าง10
14 046230783114-1 นายนัฎฐ์ เหล่าแสงทอง วิศวกรรมก่อสร้าง10
15 046230783115-8 นายบัณฑิต หาดคำ วิศวกรรมก่อสร้าง10
16 046230783116-6 นายวรินทร์ โกวิทกิตติกุล วิศวกรรมก่อสร้าง10
17 046230783117-4 นายธรรมธร ไทยกล้า วิศวกรรมก่อสร้าง10
18 046230783118-2 นายเสฎฐวุฒิ ไชยขาว วิศวกรรมก่อสร้าง10
19 046230783119-0 นายอรรณพ วายโสภา วิศวกรรมก่อสร้าง10
20 046230783120-8 นายแก้วขวัญ จิยะจันทน์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
21 046230783121-6 นายนันทสิทธ หิระนิล วิศวกรรมก่อสร้าง10
22 046230783122-4 นายชัชญาณณฑ์ หวังสวาสดิ์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
23 046230783123-2 นายธีรพล สังข์แก้ว วิศวกรรมก่อสร้าง10
24 046230783124-0 นายณัฐพงษ์ อุณหกะ วิศวกรรมก่อสร้าง10
25 046230783125-7 นายกิตติพงษ์ เหลืองนพคุณ วิศวกรรมก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 17:48:10