รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0220102-1 : Principles of Management
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046230751101-6 นางสาวกมลณศิลป์ ปาศร การจัดการโลจิสติกส์10
2 046230751102-4 นายณัธพันธ์ สนิท การจัดการโลจิสติกส์10
3 046230751103-2 นายธวัชชัย แซ่โก การจัดการโลจิสติกส์10
4 046230751104-0 นายชัยณรงค์ พาพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์10
5 046230751105-7 นายศักดิ์ครินทร์ ประเสริฐสุข การจัดการโลจิสติกส์10
6 046230751106-5 นายภาคภูมิ ศรทอง การจัดการโลจิสติกส์10
7 046230751107-3 นายพันธกานต์ สุวรรณวงค์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 046230751108-1 นายพงศกร ผิวนวล การจัดการโลจิสติกส์10
9 046230751109-9 นายชนะศักดิ์ ศรีสุข การจัดการโลจิสติกส์10
10 046230751111-5 นายกิตติศักดิ์ จูมพล การจัดการโลจิสติกส์10
11 046230751112-3 นายชิติพัตร ไชยเขตร์ การจัดการโลจิสติกส์10
12 046230751113-1 นายฐิติวุฒน์ จันทะคุณ การจัดการโลจิสติกส์10
13 046230751114-9 นายนนทกร การชนะชาติ การจัดการโลจิสติกส์10
14 046230751115-6 นายชลทิศ ทวิชาติวรบุตร การจัดการโลจิสติกส์10
15 046230751116-4 นายอเนชา ปัญญางาม การจัดการโลจิสติกส์10
16 046230751117-2 นายธนพ วิชัยวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:12:54