รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม10
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026230421003-8 นางสาวมาณิษา แช่มปรีดา การจัดการ10
2 026230421005-3 นางสาวจิดาภา จันทร์อินทร์ การจัดการ10
3 026230421007-9 นางสาวอรวรรณ พรหมภูเบศ การจัดการ10
4 026230421009-5 นางสาวปูริดา ศรียาภัย การจัดการ10
5 026230421010-3 นางสาววิสารัตน์ วงษ์สอาด การจัดการ10
6 026230421012-9 นางสาวชนิดา สงเคราะห์ การจัดการ10
7 026230421013-7 นางสาวปภัทรา ดรชัย การจัดการ10
8 026230421014-5 นายธีรกร ชะเอม การจัดการ10
9 026230421021-0 นางสาวจีรภัทร ยวงใย การจัดการ10
10 026230421022-8 นางสาวชมพูนุช หลวงศรี การจัดการ10
11 026230421024-4 นางสาวขนิษฐา ชินรัมย์ การจัดการ10
12 026230421025-1 นางสาวอรปรียา นันถนอม การจัดการ10
13 026230421026-9 นายสุทิวัส แซ่ตั้ง การจัดการ10
14 026230421029-3 นางสาวเวทิตา วงษ์เกษ การจัดการ10
15 026230421030-1 นางสาวภัททิรา สุพรรณ การจัดการ10
16 026230421032-7 นางสาวเบญจรัตน์ วงศ์ชนะสาร การจัดการ10
17 026230421037-6 นางสาวจิตรลดา ลับสวัสดิ์ การจัดการ10
18 026230421038-4 นางสาวคุณิตา มะเดื่อ การจัดการ10
19 026230421040-0 นายศุภกร ศรีสายพงษ์ การจัดการ10
20 026230421044-2 นายมณฑ์ปราชญ์ เรืองเถาะ การจัดการ10
21 026230421045-9 นายเจษฎา พืชนะ การจัดการ10
22 026230421047-5 นายเกษมสันต์ คงเจริญถิ่น การจัดการ10
23 026230421053-3 นางสาวศริสรา ศรีประยูร การจัดการ10
24 026230421065-7 นายเจษฎาภรณ์ เลื่อมใส การจัดการ10
25 026230421067-3 นายเกรียงศักดิ์ กองภาค การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:02:09