รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401104-2 : Introduction to International Business
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036240211061-7 นายวิศณุพงษ์ ภูเดช การจัดการ10
2 036240211062-5 นางสาวรัชนีกร สว่างพิทักษ์ การจัดการ10
3 036240211063-3 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์แก้ว การจัดการ10
4 036240211064-1 นางสาวตรีรัตน์ ศรีโอ การจัดการ10
5 036240211065-8 นางสาวเกวลิน หนูดอนทราย การจัดการ10
6 036240211066-6 นางสาวอัจจิมา พรคุ้มจิตร การจัดการ10
7 036240211067-4 นางสาวอุษา เฟื่องศิริ การจัดการ10
8 036240211068-2 นางสาวกนกภรณ์ ปาศร การจัดการ10
9 036240211069-0 นางสาวสุทัตตา เกิดศิริ การจัดการ10
10 036240211070-8 นายสมชาย พรมพุทธวิไล การจัดการ10
11 036240211071-6 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีภาชัย การจัดการ10
12 036240211072-4 นางสาวภรพิกาย์ ยอดจักร การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:29:29