รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401104-2 : Introduction to International Business
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036240261016-0 นางสาวกัณฑิมา จันทรา การบัญชี10
2 036240261090-5 นางสาวสุชาดา อุทเสน การบัญชี10
3 036240261091-3 นางสาวกัญญารัตน์ เสาวโร การบัญชี10
4 036240261092-1 นางสาวไอรดา เนตรโนนหวาน การบัญชี10
5 036240261093-9 นายวีระศักดิ์ อินสุข การบัญชี10
6 036240261094-7 นางสาวกฤษณา ผึ่งผาย การบัญชี10
7 036240261095-4 นางสาวอนุธิดา แปลงโสม การบัญชี10
8 036240261096-2 นางสาวธัญญารัตน์ จันนาวัน การบัญชี10
9 036240261097-0 นางสาวณัฏชา องค์เทศ การบัญชี10
10 036240261098-8 นางสาวอรสุมน ชิงชัย การบัญชี10
11 036240261099-6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณาราย ประวิเศษ การบัญชี10
12 036240261100-2 นางสาวศจี พงษ์ตะลุง การบัญชี10
13 036240261101-0 นางสาวปัณฑิตา วงศ์สุวรรณ การบัญชี10
14 036240261102-8 นางสาวนิลินนิภา พิลา การบัญชี10
15 036240261103-6 นางสาวอาทิตยา ขวาน้ำคำ การบัญชี10
16 036240261104-4 นางสาวกันยา อาหมัด การบัญชี10
17 036240261105-1 นางสาวอรวรรณ พวงเพชร การบัญชี10
18 036240261106-9 นางสาวณัฏฐ์ชุดา จิตนฤเดช การบัญชี10
19 036240261107-7 นางสาวศิวาพร พิเคราะห์ผล การบัญชี10
20 036240261108-5 นางสาวชฎาพร บุญบรรจง การบัญชี10
21 036240261109-3 นางสาวมาลินี สังวาลย์ การบัญชี10
22 036240261110-1 นางสาวชฏารัตน์ หิรัญนา การบัญชี10
23 036240261111-9 นายตะวัน บำเพ็ญทาน การบัญชี10
24 036240261112-7 นางสาวธนภรณ์ กองบุญมา การบัญชี10
25 036240261114-3 นางสาวปุณยนุช แก้วประถม การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:09:39