รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016240663601-7 นายวรายุทธ์ แสงงาม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
2 016240663613-2 นายฉัตรกมล อังกฤษ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
3 016240663617-3 นายตนุพล พิพัฒน์ผล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
4 016240663624-9 นายอธิวัฒน์ อิทธิทวีอนันท์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
5 016240663626-4 นายภาณุวัฒน์ เเจ่มศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
6 016240663632-2 นายรชตะ รองเลื่อน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
7 016240663635-5 นายกิตติชัย สมใจ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
8 016240663636-3 นายเพิ่มพูล แสงดี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
9 016240663637-1 นายภูรินท์ เจริญรัตน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:28:40