รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0626304-2 : Sensory Evaluation of Food
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 016030611001-8 นางสาวลูกน้ำ เดชไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
2 016030611002-6 นางสาวกนิษฐา เทียนเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
3 016030611005-9 นายวรรธนา ดีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
4 016030611006-7 นายชญานิน ชัยสิทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
5 016030611009-1 นางสาวธนวรรณ เฉลิมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
6 016030611010-9 นางสาวเจนนิสา เมตตาจิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
7 016030611011-7 นางสาวจุฑามาศ บำเพ็ญแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
8 016030611012-5 นางสาววิชุกาญจน์ สุวาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
9 016030611013-3 นางสาวมนัสนันท์ ไพศาลเจริญไมตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
10 016030611014-1 นางสาวศิริรัตน์ สุภาผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
11 016030611015-8 นางสาวอรยา ศิริรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
12 016030611016-6 นางสาวกัลยรัตน์ อุ่นใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
13 016030611017-4 นางสาวอรพรรณ แสงย้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:40:27