รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0711101-3 : Engineering Drawing
กลุ่ม2
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046030711139-9 นายนราธิราฐ ทองเรืองทวีกุล วิศวกรรมโยธา10
2 046230711031-4 นายณรงค์ฤทธิ์ สุขขะเสม วิศวกรรมโยธา10
3 046240711001-6 นายอิทธิกร มุจรินทร์ วิศวกรรมโยธา10
4 046240711002-4 นายวันชัย จันกลิ่น วิศวกรรมโยธา10
5 046240711003-2 นายสิรณัฐ ศรีใสคำ วิศวกรรมโยธา10
6 046240711004-0 นายจักรรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา10
7 046240711005-7 นายศุภณัฐ ผสมทรัพย์ วิศวกรรมโยธา10
8 046240711006-5 นายวุฒิพงษ์ อารีย์ วิศวกรรมโยธา10
9 046240711007-3 นางสาวณัฐริกา รอดภัย วิศวกรรมโยธา10
10 046240711008-1 นางสาวณัฐธยาน์ จรัสณัฐกุลพร วิศวกรรมโยธา10
11 046240711009-9 นายพัชรพล หาญชนะ วิศวกรรมโยธา10
12 046240711010-7 นายเขมเขตต์ อินทร์ศวร วิศวกรรมโยธา10
13 046240711011-5 นายภัทรชนน ศรีโรจน์ถิระ วิศวกรรมโยธา10
14 046240711012-3 นายศิคราช สุริยวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
15 046240711013-1 นายปรัชญา นวลสุ่ย วิศวกรรมโยธา10
16 046240711014-9 นางสาวปวีณา ชูทัน วิศวกรรมโยธา10
17 046240711015-6 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม วิศวกรรมโยธา10
18 046240711016-4 นายกีรติกุล นรสิงห์ วิศวกรรมโยธา10
19 046240711017-2 นางสาวศุภษร สวัสดิ์ปาน วิศวกรรมโยธา10
20 046240711018-0 นายประวีร์ สงเผือก วิศวกรรมโยธา10
21 046240711019-8 นายกิตติกร เมินดี วิศวกรรมโยธา10
22 046240711020-6 นางสาวพัชราวดี แทบทับ วิศวกรรมโยธา10
23 046240711021-4 นายธีรวัฒน์ พัวประเสริฐ วิศวกรรมโยธา10
24 046240711022-2 นายวัชรินทร์ ศรีไชยวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
25 046240711023-0 นายวงศธร บุสวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
26 046240711024-8 นายเปรม ช่วงโชติ วิศวกรรมโยธา10
27 046240711025-5 นายวรพล จำเริญใหญ่ วิศวกรรมโยธา10
28 046240711026-3 นายสิทธิชัย โสะเต่ง วิศวกรรมโยธา10
29 046240711027-1 นางสาวสิริวรรณ พันเรือน วิศวกรรมโยธา10
30 046240711028-9 นายกุลศิวัชน์ ณภพ วิศวกรรมโยธา10
31 046240711029-7 นายภูวิศ สุขผล วิศวกรรมโยธา10
32 046240711030-5 นายอัทธนีย์ บุญเกิด วิศวกรรมโยธา10
33 046240711031-3 นายศุภณัฐ พงษ์นิล วิศวกรรมโยธา10
34 046240711032-1 นายเสน่ห์ เมืองมูล วิศวกรรมโยธา10
35 046240711033-9 นายอินแสง อินแก้ว วิศวกรรมโยธา10
36 046240711034-7 นายชยาทิต ด้วงลาย วิศวกรรมโยธา10
37 046240711035-4 นายสุรนันท์ ปลิดดอก วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:05:54