รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0711101-3 : Engineering Drawing
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046230711001-7 นายเจ้าไทย การพาณิชย์ วิศวกรรมโยธา10
2 046230711002-5 นายคุณากร ปทุมทิพย์ วิศวกรรมโยธา10
3 046230711003-3 นายพิชัยยูทธ เดชพงษ์ วิศวกรรมโยธา60
4 046230711004-1 นายชัยมงคล อรรธนิศาสกุล วิศวกรรมโยธา10
5 046230711005-8 นายปวร แก้วดวงใจ วิศวกรรมโยธา10
6 046230711007-4 นายธนโชติ ผลโชค วิศวกรรมโยธา10
7 046230711008-2 นายคุปต์ธเนศ เพ็ชรขันธ์ วิศวกรรมโยธา10
8 046230711009-0 นายณัฐภัทร หงษ์นภา วิศวกรรมโยธา60
9 046230711010-8 นายชิติพัทธ์ ยศเมฆ วิศวกรรมโยธา10
10 046230711011-6 นายนนธวัฒต์ มงคลแม้น วิศวกรรมโยธา10
11 046230711012-4 นายกฤต ตั้นซุ่นหิ้น วิศวกรรมโยธา10
12 046230711013-2 นายปวริศ ยอดใส วิศวกรรมโยธา10
13 046230711014-0 นายนันทิภาคย์ นิทาน วิศวกรรมโยธา10
14 046230711015-7 นายธนกฤต วายุเวช วิศวกรรมโยธา10
15 046230711016-5 นายพชร ภูพิชิต วิศวกรรมโยธา10
16 046230711017-3 นางสาววิสา จันครา วิศวกรรมโยธา10
17 046230711018-1 นางสาวบุษราคัม ทองดี วิศวกรรมโยธา10
18 046230711019-9 นายคมสันต์ เมืองแดง วิศวกรรมโยธา10
19 046230711020-7 นายอนุชิต ยอดเพ็ชร วิศวกรรมโยธา10
20 046230711021-5 นางสาวพิมลศิริ เพชรโสม วิศวกรรมโยธา10
21 046230711022-3 นายสงกรานต์ บุญยัง วิศวกรรมโยธา10
22 046230711023-1 นางสาวชลธิชา สีเชียงฮุ่ง วิศวกรรมโยธา60
23 046230711024-9 นายภูรินท์ ปอนสำโรง วิศวกรรมโยธา10
24 046230711025-6 นางสาวภาวัลสินี เพ็ชร์อินทร์ วิศวกรรมโยธา10
25 046230711026-4 นางสาวณัฐริกา ณรงค์นอก วิศวกรรมโยธา10
26 046230711027-2 นางสาววรัญชา เทพวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
27 046230711028-0 นายนฤมินทร์ ทับน้อย วิศวกรรมโยธา10
28 046230711029-8 นายทินกฤต นนทราพรกุล วิศวกรรมโยธา10
29 046230711030-6 นายจีรภัทร โคตราช วิศวกรรมโยธา10
30 046230711032-2 นายสุเทพ คำตา วิศวกรรมโยธา10
31 046230711033-0 นายพรรษพล จิระพนาวัลย์ วิศวกรรมโยธา10
32 046230711034-8 นายกริชศยา ครุธแก้ว วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:36:20