รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015630161013-5 นายธนานันต์ บุญสร้าง เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
2 015730121023-1 นายติณณภพ แรมสูงเนิน สัตวศาสตร์10
3 015730131004-9 นายวสันต์ วงค์แสนโค้ง เกษตรกลวิธาน10
4 015830131011-2 นายวรานนท์ งามคณะ เกษตรกลวิธาน10
5 015830161026-3 นายสุรวุฒิ บุญเรือง เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
6 015930151018-0 นางสาวกฤษณา คนแรง ประมง10
7 015930151020-6 นายปิยสนธิ์ ตันธนวิกรัย ประมง10
8 016040151002-1 นายจักรกฤต มีนา ประมง10
9 016040151005-4 นายมติชน สัมพันธ์อำนวย ประมง10
10 016140121024-0 นายภาสวี ศรีนครเขต สัตวศาสตร์10
11 016230111001-9 นายนิธิศ ชัยศักดิ์เดช พืชศาสตร์10
12 016230111002-7 นายณัฎฐพล บัวนุช พืชศาสตร์10
13 016230111003-5 นายภาณุพัฒน์ บุญเมือง พืชศาสตร์10
14 016230111004-3 นายกิติพล คนดี พืชศาสตร์10
15 016230111005-0 นางสาวรุ่งไพลิน รำมะนา พืชศาสตร์10
16 016230111006-8 นายอรรถชัย ไตรรัตน์ พืชศาสตร์10
17 016230111007-6 นายสินธร พูลผล พืชศาสตร์10
18 016230111008-4 นายอัคพล สุภาผล พืชศาสตร์10
19 016230111009-2 นางสาวทิพวรรณ ชาญสมร พืชศาสตร์10
20 016230121001-7 นางสาวนัฐภรณ์ วงษ์ภักดี สัตวศาสตร์10
21 016230121002-5 นางสาวพัชรี จาบกุล สัตวศาสตร์10
22 016230121003-3 นางสาวภัทรศยา เที่ยงตรง สัตวศาสตร์10
23 016230121004-1 นายณรงค์กร วงศ์แก้ว สัตวศาสตร์10
24 016230121005-8 นายลัทธพล รื่นอารมย์ สัตวศาสตร์10
25 016230121006-6 นายณรงค์ศักดิ์ แก้ววิเชียร สัตวศาสตร์10
26 016230121007-4 นางสาวธัญญาภรณ์ บุตรฟองเย็น สัตวศาสตร์10
27 016230121008-2 นางสาวชนิษฐา ซิ้มเจริญ สัตวศาสตร์10
28 016230121009-0 นายโชคชัย เคลือบคลาย สัตวศาสตร์10
29 016230121010-8 นายชัชวาล คมประเสริฐ สัตวศาสตร์10
30 016230121011-6 นายทรงปพน ปลูกชาลีธนากฤช สัตวศาสตร์10
31 016230121012-4 นางสาวชลิตา เร่งเล้า สัตวศาสตร์10
32 016230121013-2 นายธนภัทร แซ่เฮ็ง สัตวศาสตร์10
33 016230121014-0 นางสาวกรรณิการ์ สีลาน สัตวศาสตร์10
34 016230151001-0 นางสาวจรัสพร ม่วงลาย ประมง10
35 016230151002-8 นายยงยุทธ ชนะบุตร ประมง10
36 016230151003-6 นางสาวกรรญารัตน์ ฟักเขียว ประมง10
37 016230151004-4 นายศรัณยู โอภาสวานิชกุล ประมง10
38 016230151005-1 นางสาวสุพัตรา กลั่นแดง ประมง10
39 016230151006-9 นายโชติดนัย สันติยากร ประมง10
40 016230161001-8 นางสาวนัคมน ฟองมณี เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
41 016240161001-7 นายวรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 016030551114-1 นางสาวกัลยา อุ่นใจ การจัดการโลจิสติกส์10
43 016230551026-3 นางสาววิระดา เพ็งท้าว การจัดการโลจิสติกส์10
44 016230551027-1 นางสาวจุฑาภรณ์ โฉมศิริ การจัดการโลจิสติกส์10
45 016230551028-9 นางสาวจิตสุภา แสงวิทยานนท์ การจัดการโลจิสติกส์10
46 016230551029-7 นางสาวอทิตยา แสงทอง การจัดการโลจิสติกส์10
47 016230551030-5 นางสาวปนัดดา สมสวย การจัดการโลจิสติกส์10
48 016230551031-3 นางสาวพีระญา เพรียพรม การจัดการโลจิสติกส์10
49 016230551032-1 นางสาวสิริจันทร์ทิพย์ พุ่มฉัตร การจัดการโลจิสติกส์10
50 016230551033-9 นางสาวพนารักษ์ คิดดี การจัดการโลจิสติกส์10
51 016230551034-7 นางสาวนวพรรษ ภูษา การจัดการโลจิสติกส์10
52 016230551035-4 นางสาวพลอยพิสุทธ์ นันทิธัญญธาดา การจัดการโลจิสติกส์10
53 016230551036-2 นายสุภชา อยู่สำราญ การจัดการโลจิสติกส์10
54 016230551038-8 นางสาวสุวนันท์ บุญร่วม การจัดการโลจิสติกส์10
55 016230551039-6 นางสาวจิตตรา อันนอก การจัดการโลจิสติกส์10
56 016230551040-4 นางสาวจามีกร จันทร์ทองขาว การจัดการโลจิสติกส์10
57 016230551041-2 นางสาวหทัยรัตน์ รอดเงิน การจัดการโลจิสติกส์10
58 016230551042-0 นายภัทรวุฒิ พันธ์ผูก การจัดการโลจิสติกส์10
59 016230551044-6 นายศิขรินทร์ แซ่หลี การจัดการโลจิสติกส์10
60 016230551045-3 นางสาวปิ่นธิดา เริ่มฤกษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
61 016230551046-1 นายฑีฆาวศิลป์ สิงห์ตา การจัดการโลจิสติกส์10
62 016230551047-9 นางสาวสุธิตา คำเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์10
63 016230551048-7 นายสรัล จันทร์เพ็ญ การจัดการโลจิสติกส์10
64 016230551049-5 นายณัฐการณ์ ฉัตรเงิน การจัดการโลจิสติกส์10
65 016230551050-3 นายกฤษนัย อำนวยพล การจัดการโลจิสติกส์10
66 016230551051-1 นายชาคริน ฉัตร์เงิน การจัดการโลจิสติกส์10
 สัตวแพทยศาสตร์
67 016231012001-7 นางสาวศศิธร เชิดโฉม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
68 016231012002-5 นางสาวมาลินี สุพะนาม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
69 016231012003-3 นางสาวธนัชพร วัฒนโยธิน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
70 016231012004-1 นางสาวอุทุมพร ธนาวร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
71 016231012005-8 นางสาวสุทธิกานต์ คำนัน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
72 016231012006-6 นายศิลา บุญอินทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
73 016231012007-4 นางสาวภัทรนันท์ นาแหยม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
74 016231012008-2 นางสาวเบญจพร โรจน์ธนสิน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
75 016231012009-0 นางสาวอารียา เหมันตา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
76 016231012010-8 นางสาวฐิติพร ปั้นสุรินทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
77 016231012011-6 นางสาวศิริยาภรณ์ แสนหาญ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
78 016231012012-4 นางสาวปุณยาพร ยวงมณี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
79 016231012013-2 นางสาวศิริพร แจ่มศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
80 016231012014-0 นายปรมินทร์ สอนชูชีพ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
81 016231012015-7 นางสาวมนสิชา พรมชัย วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
82 016231012016-5 นางสาวรพีภัทร สุขขี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
83 016231012017-3 นางสาวมัสยา บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
84 016231012018-1 นางสาวธันยชนก เนื้อนวล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:50:40