รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041001-1 : Mathematics and Computer in Daily Life
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930111005-6 นายสมพงษ์ ก้อนทอง พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
2 015930111015-5 นางสาวจริยา วังรัตน์ พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
3 016140121001-8 นางสาวปิยะนุช เที่ยงตรง สัตวศาสตร์10
4 016140121007-5 นายแสงยากร คงเยือกเย็น สัตวศาสตร์10
5 016140121019-0 นายพงษ์เพชร ศรีสุข สัตวศาสตร์10
6 016140121023-2 นายพงศธร โทลา สัตวศาสตร์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 015630521140-1 นายภูบดินทร์ สุวรรณพงษ์ การจัดการ10
8 015930521141-3 นางสาวผกามาศ ทองดี การจัดการ10
9 016130551001-8 นายศฤงคาร มิรินทร์ การจัดการโลจิสติกส์10
10 016230551001-6 นายเป็นหนึ่ง บัวเทศ การจัดการโลจิสติกส์10
11 016230551002-4 นายสุรชัย คำคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
12 016230551003-2 นางสาวขนิษฐา โพธิ์ขาว การจัดการโลจิสติกส์10
13 016230551004-0 นางสาวนริสรา เสียระหัง การจัดการโลจิสติกส์10
14 016230551005-7 นายรชต พานิช การจัดการโลจิสติกส์10
15 016230551006-5 นางสาวณัฐชนิชา จันทหาร การจัดการโลจิสติกส์10
16 016230551007-3 นางสาวสลิลทิพย์ สุวดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์10
17 016230551008-1 นางสาวธัญชนก มหาสังข์ การจัดการโลจิสติกส์10
18 016230551009-9 นางสาวชรินรัตน์ กระจ่าง การจัดการโลจิสติกส์10
19 016230551010-7 นางสาวกัญญาณี สุวดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์10
20 016230551011-5 นางสาวจุฑารัตน์ นุชขำ การจัดการโลจิสติกส์10
21 016230551013-1 นางสาวณัฐธิดา บานแย้ม การจัดการโลจิสติกส์10
22 016230551014-9 นางสาวอวัสดา ภักดีล้น การจัดการโลจิสติกส์10
23 016230551015-6 นางสาวธมนวรรณ ไชยฤกษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
24 016230551016-4 นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูจิตร การจัดการโลจิสติกส์10
25 016230551017-2 นายชานนต์ กาวินำ การจัดการโลจิสติกส์10
26 016230551018-0 นางสาวจุฑาวรรณ ศรีบุญเรือง การจัดการโลจิสติกส์10
27 016230551019-8 นางสาวจิรดา หงษ์ยนต์ การจัดการโลจิสติกส์10
28 016230551020-6 นายพงศธร ชัยสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์10
29 016230551021-4 นางสาวรวิพร แพงดี การจัดการโลจิสติกส์10
30 016230551022-2 นางสาวสุทัตตา ทองเพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์10
31 016230551023-0 นางสาวปัทมารัชฏ์ ช้างยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
32 016230551024-8 นางสาวศิริลักษณ์ โคกจุ้ย การจัดการโลจิสติกส์10
33 016230551025-5 นางสาวศศิธร สามนคร การจัดการโลจิสติกส์10
34 016230551037-0 นางสาวทัตธีญา ศรีเพ่ง การจัดการโลจิสติกส์10
35 016230551043-8 นางสาวอารียา สุขสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์10
36 016230551052-9 นายวงศกร เสริมศรี การจัดการโลจิสติกส์10
37 016230551053-7 นางสาวอาทิตยา ภูหมั่นคิด การจัดการโลจิสติกส์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 015930663027-2 นายก้องพิพัฒน์ นาราพลอัมพร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
39 016030663005-6 นายถาวร นุชิตภาพ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
40 016040663010-5 นายคเณศ ภักดิ์วาปี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
41 016040663019-6 นายชุติเดช พรมสารี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
42 016040663026-1 นายคุณากรณ์ บุญขวาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
43 016040663027-9 นายภรัญยู พิพัฒน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
44 016230622001-1 นางสาวมณีมณฑ์ เมฆขาว อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
45 016230622002-9 นายธันยธรณ์ ใบโพธิ์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
46 016230622003-7 นางสาวศศิ รุ่งทิม อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
47 016230622004-5 นายธราธร นามรมย์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
48 016230622005-2 นางสาวสุนันทดา พรมโชติ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
49 016230663001-1 นายชิษณุพงศ์ ติ๊บปะละ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
50 016230663002-9 นายจิราวุฒิ ลือกิตินันท์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
51 016230663003-7 นายจักรพงษ์ พันธ์บุญมี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
52 016230663004-5 นายณัฐพงศ์ ภูมิลักษณ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
53 016230663005-2 นายกฤษณะ อุสายพันธ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
54 016230663006-0 นายภาณุศักดิ์ หนูเอียด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
55 016230663007-8 นายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
56 016230663008-6 นายนันทวิชช์ คุณแก้ว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
57 016230663009-4 นายอาทิตย์ แสงจริง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
58 016230663010-2 นายพลกร ทองเม้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
59 016230663011-0 นายอาจชานนท์ แก้วอินทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
60 016240622006-9 นายอาคม เวียงลอ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
61 016240622009-3 นางสาวจุฑามาศ พลายแก้ว อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
62 016240622010-1 นางสาวบุญสิตา พงษ์หิรัญ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
63 016240622012-7 นายชนินทร์ ทองหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
64 016240622013-5 นางสาวกชกร ขจรกลิ่น อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
65 016240622014-3 นางสาวสโรชา จันทร์ไทย อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
66 016240663023-4 นายอำนวย สุดาปัน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
67 016240663026-7 นายพงศกร วงศ์เนียม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
68 016240663027-5 นายจิรวัฒน์ ประธาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
69 016240663032-5 นายตรีปริญญ์ ภู่ทอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
70 016240663035-8 นายกฤษฎา พริ้งลูกอินทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
71 016240663036-6 นายดำรงค์ จุ้ยวร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
72 016240663037-4 นายแสงชัย บริหาร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
73 016240663039-0 นายกันณพงศ์ สารชมภู วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
74 016240663042-4 นายภควัต สายเปีย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
75 016240663044-0 นายศิริชัย มุ่งซ้อนกลาง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
76 016240663045-7 นายสุวพิชญ์ พวงเปีย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
77 016240663047-3 นายอุเทน แดงพวง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:53:33