รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0123312-1 : Small Ruminant Production
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930121002-1 นางสาวศุภกานต์ เจียรวนาลี สัตวศาสตร์10
2 015930121005-4 นางสาวกตาธิการ สหัสสานนท์ สัตวศาสตร์10
3 015930121010-4 นางสาววราพร กองแก้ว สัตวศาสตร์10
4 015930121012-0 นายพีรพัฒน์ มากมูล สัตวศาสตร์10
5 015930121014-6 นายธีรกานต์ โตนวน สัตวศาสตร์10
6 015930121018-7 นายธีรภัทร เมาเกตุ สัตวศาสตร์10
7 015930121020-3 นายเจนภพ ขุนทองเพชร สัตวศาสตร์10
8 015930121023-7 นางสาวธนัชพร ยิ่งกว่าชาติ สัตวศาสตร์10
9 015930121024-5 นางสาววลัยรัตน์ สุภีทวี สัตวศาสตร์10
10 015930121025-2 นางสาวภัทราพร แก้วกุมพล สัตวศาสตร์10
11 015930121027-8 นายณัฐพงศ์ ใจเย็น สัตวศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:46:40