รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0123303-2 : Indigenous Chicken Raising
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030121002-9 นางสาวโชษิตา วชิรปักษี สัตวศาสตร์10
2 016030121003-7 นางสาวทักษวรรณ สุนเลี้ยง สัตวศาสตร์10
3 016030121007-8 นางสาวปัญญาพร แกวขุนทด สัตวศาสตร์10
4 016030121008-6 นายณัฐวุฒิ หมอยาดี สัตวศาสตร์10
5 016030121009-4 นายสุริยา บุตตะไทย สัตวศาสตร์10
6 016030121010-2 นายทรงพล ปานศักดิ์ สัตวศาสตร์10
7 016030121011-0 นายเมธา ผลพยุง สัตวศาสตร์10
8 016030121018-5 นายจิรวัฒน์ รามเมือง สัตวศาสตร์10
9 016030121019-3 นางสาวอังคณา หนูวงษ์หนองรี สัตวศาสตร์10
10 016030121020-1 นายคณิศร ธัญญาหาร สัตวศาสตร์10
11 016030121021-9 นางสาววธิดา จันทร์ดอก สัตวศาสตร์10
12 016140121001-8 นางสาวปิยะนุช เที่ยงตรง สัตวศาสตร์10
13 016140121005-9 นายธรรณศิลป์ ชั่งทอง สัตวศาสตร์10
14 016140121007-5 นายแสงยากร คงเยือกเย็น สัตวศาสตร์10
15 016140121008-3 นางสาวชนม์นิภา กำลังสันต์ สัตวศาสตร์10
16 016140121009-1 นายไกรสร คงปรีดี สัตวศาสตร์10
17 016140121010-9 นางสาววิดารัตน์ ตุ้มนิลกาล สัตวศาสตร์10
18 016140121011-7 นายเอกกวี สอนบุญ สัตวศาสตร์10
19 016140121012-5 นายบุรณิน พิมพขันธ์ สัตวศาสตร์10
20 016140121013-3 นายณัฐดนัย แจ่มกระจ่าง สัตวศาสตร์10
21 016140121015-8 นายกิตติศักดิ์ ร่วมสุข สัตวศาสตร์10
22 016140121016-6 นายสุเทพ ดอกแคกลาง สัตวศาสตร์10
23 016140121019-0 นายพงษ์เพชร ศรีสุข สัตวศาสตร์10
24 016140121020-8 นายภาสวิชญ์ สุขเสพย์ สัตวศาสตร์10
25 016140121021-6 นายsavut met สัตวศาสตร์10
26 016140121022-4 นายนฤเบศ อินสว่าง สัตวศาสตร์10
27 016140121023-2 นายพงศธร โทลา สัตวศาสตร์10
28 016140121025-7 นายฮานีส ซีเดะ สัตวศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:49:17