รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805025-201 : Sustainable Tourism Development
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025930821022-0 นางสาวภัทรศยา คำภีทูล การท่องเที่ยว10
2 025930821075-8 นางสาวพรนภา คำศรีสุข การท่องเที่ยว10
3 025930821080-8 นางสาววิภาภรณ์ ทรัพย์สุทธิ การท่องเที่ยว10
4 025930821081-6 นางสาวศรัญญา โตสวัสดิ์ การท่องเที่ยว10
5 025930821082-4 นางสาวสิริรัฐ สีระวัตร การท่องเที่ยว10
6 025930821083-2 นางสาววัฒนา นาคบุญมา การท่องเที่ยว10
7 025930821084-0 นางสาวภาวรินทร์ ศรีมูล การท่องเที่ยว10
8 025930821085-7 นางสาวชาริดา ศรีทอง การท่องเที่ยว10
9 025930821086-5 นางสาวพัทธนันท์ ทิพย์อำพล การท่องเที่ยว10
10 025930821088-1 นางสาวพิชญ์อัปสร กันทะ การท่องเที่ยว10
11 025930821089-9 นายคณิน สื่อสัตรัตน์ การท่องเที่ยว10
12 025930821090-7 นางสาวโยษิตา ใจบุญ การท่องเที่ยว10
13 025930821091-5 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทรท้วม การท่องเที่ยว10
14 025930821092-3 นางสาวดวงพร ฤทธิวิทยาสกุล การท่องเที่ยว10
15 025930821093-1 นางสาวอนุสรา ทรัพย์ศาสตร์ การท่องเที่ยว10
16 025930821094-9 นางสาวญาดา สัจวรรณ การท่องเที่ยว10
17 025930821095-6 นางสาวศุทธินี กองแก้ว การท่องเที่ยว10
18 025930821096-4 นางสาวบุญฑริกา แสงสุริโยทัย การท่องเที่ยว10
19 025930821097-2 นางสาวอุมาพร พีไพศาล การท่องเที่ยว10
20 025930821099-8 นายสุทธิศักดิ์ บู่ทอง การท่องเที่ยว10
21 025930821101-2 นางสาวจุฑามณี กลั่นวารินทร์ การท่องเที่ยว10
22 025930821102-0 นางสาวธนัชชา นกแก้วน้อย การท่องเที่ยว10
23 025930821103-8 นางสาวกชกร เถื่อนสุริยะ การท่องเที่ยว10
24 025930821104-6 นางสาวฑิตยา แจ่มกระจ่าง การท่องเที่ยว10
25 025930821105-3 นางสาวภัชราพร กิตติไพบูลย์ การท่องเที่ยว10
26 025930821106-1 นางสาวพรชิตา จั่นเอี้ยง การท่องเที่ยว10
27 025930821108-7 นางสาวกาญจนา ศรีจำปา การท่องเที่ยว10
28 025930821109-5 นางสาววณัสณัณท์ เลี้ยงอยู่ การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:17:11