รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805025-201 : Sustainable Tourism Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025830821065-1 นางสาวจุฬารัตน์ ไชยศรี การท่องเที่ยว10
2 025930811003-2 นายกุลบุตร แสงแจ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
3 025930821021-2 นางสาวพัชอร บุตรปรีดี การท่องเที่ยว10
4 025930821039-4 นางสาวสุวิมล เกลียวสีนาค การท่องเที่ยว10
5 025930821040-2 นางสาวอชิตา พันธุ์ขาว การท่องเที่ยว10
6 025930821042-8 นางสาวอุบลทิพย์ ทิพย์มาลา การท่องเที่ยว10
7 025930821043-6 นางสาวเจนจิรา เจนไพร การท่องเที่ยว10
8 025930821044-4 นางสาวพิมพ์นารา เมืองฮามโส การท่องเที่ยว10
9 025930821045-1 นายภัคพล กันภัย การท่องเที่ยว10
10 025930821046-9 นางสาวธนัญญา ลุนผง การท่องเที่ยว10
11 025930821047-7 นางสาวชลธิชา ไชยนาศรี การท่องเที่ยว10
12 025930821048-5 นางสาวอารยา สาวิสิทธิ์ การท่องเที่ยว10
13 025930821049-3 นางสาวสุธิดา หนูนะ การท่องเที่ยว10
14 025930821050-1 นางสาววิลาวัณย์ ไหวประเสริฐ การท่องเที่ยว10
15 025930821051-9 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีโชติ การท่องเที่ยว10
16 025930821052-7 นายธารินทร์ แตงทอง การท่องเที่ยว10
17 025930821053-5 นางสาววรรณกานต์ บุญน้อม การท่องเที่ยว10
18 025930821054-3 นางสาวอภิชญา ศรีลา การท่องเที่ยว10
19 025930821055-0 นางสาวมานิตา พึ่งประเสริฐ การท่องเที่ยว10
20 025930821057-6 นางสาวทอฝัน พรรณรัตน์ การท่องเที่ยว10
21 025930821058-4 นายพรรษธร บุญรอด การท่องเที่ยว10
22 025930821060-0 นายกฤตณัท พิลาสุข การท่องเที่ยว10
23 025930821061-8 นางสาวอัญมณี วงศ์ธนโรจน์ การท่องเที่ยว10
24 025930821062-6 นางสาวอัญชิสา สุวรรณพงศ์ การท่องเที่ยว10
25 025930821064-2 นางสาวพีระดา กล่ำดิษฐ์ การท่องเที่ยว10
26 025930821065-9 นางสาวอรัญญา จันทร์พวง การท่องเที่ยว10
27 025930821066-7 นางสาวสุนิตา พรมดี การท่องเที่ยว10
28 025930821070-9 นางสาวขนิษฐา ทองเพชร การท่องเที่ยว10
29 025930821072-5 นางสาวรัตติยา ไมโภคา การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:25:14