รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805025-201 : Sustainable Tourism Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025930821001-4 นายกิตติพงษ์ คารศรี การท่องเที่ยว10
2 025930821002-2 นายกิตติศักดิ์ ศรีภักดี การท่องเที่ยว10
3 025930821003-0 นายชวดล กาญจนประเวศ การท่องเที่ยว10
4 025930821005-5 นายภานุพงศ์ ชุมคง การท่องเที่ยว10
5 025930821006-3 นายอนันยศ วาสนกมล การท่องเที่ยว10
6 025930821007-1 นางสาวกรกช บลสันเทียะ การท่องเที่ยว10
7 025930821008-9 นางสาวกรรฤษา เลิศเจริญวุฒิ การท่องเที่ยว10
8 025930821010-5 นางสาวกุลนรี สิงห์สังข์ การท่องเที่ยว10
9 025930821012-1 นางสาวณัฏฐณิชา พิมพ์สุข การท่องเที่ยว10
10 025930821013-9 นางสาวณัฐชา เอี่ยมสิน การท่องเที่ยว10
11 025930821014-7 นางสาวทองรูปพรรณ ดาวัลย์ การท่องเที่ยว10
12 025930821015-4 นางสาวธนิตา เกษสุวรรณ์ การท่องเที่ยว10
13 025930821017-0 นางสาวธิตยา เกษสุวรรณ์ การท่องเที่ยว10
14 025930821018-8 นางสาวนัจชนินทร์ หงษ์หิน การท่องเที่ยว10
15 025930821019-6 นางสาวนิรมล ไชยราช การท่องเที่ยว10
16 025930821020-4 นางสาวปัทมาพร พงษ์เพ็ง การท่องเที่ยว10
17 025930821023-8 นางสาวมาริสา วงค์ชุ่มใจ การท่องเที่ยว10
18 025930821025-3 นางสาวยศวดี ศรีสาเอี่ยม การท่องเที่ยว10
19 025930821026-1 นางสาวรัตนภรณ์ สมบุตร การท่องเที่ยว10
20 025930821027-9 นางสาวรุ่งทิพย์ ปรากฏ การท่องเที่ยว10
21 025930821029-5 นางสาวศรินยา ทองประดับ การท่องเที่ยว10
22 025930821030-3 นางสาวศรินยา สายชล การท่องเที่ยว10
23 025930821031-1 นางสาวศศิวิมล พลทา การท่องเที่ยว10
24 025930821032-9 นางสาวศิรประภา บุญหงษ์ การท่องเที่ยว10
25 025930821033-7 นางสาวศิริกาญจน์ รัศมี การท่องเที่ยว10
26 025930821034-5 นางสาวสุชานันท์ อ้อยหวาน การท่องเที่ยว10
27 025930821035-2 นางสาวสุนิสา คงบำรุง การท่องเที่ยว10
28 025930821036-0 นางสาวสุพรรษา เอมเอี่ยม การท่องเที่ยว10
29 025930821037-8 นางสาวสุพัตรา อาดัม การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:34:29