รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805313-1 : Tourism Planning and Marketing Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026030821016-0 นางสาวสวัสพร ปรุณฑริกชาติ การท่องเที่ยว10
2 026030821033-5 นางสาวปุณยวีร์ เผือกเงิน การท่องเที่ยว10
3 026030821035-0 นางสาวศิริวิภา หู้คี้ การท่องเที่ยว10
4 026030821037-6 นางสาวธนพร อนุเพ็ชร การท่องเที่ยว10
5 026030821038-4 นางสาวภัทรวรินทร์ น้อยย้อย การท่องเที่ยว10
6 026030821040-0 นางสาวรุจิรา เล็กเลิศ การท่องเที่ยว10
7 026030821043-4 นายญาณวุฒิ ภู่ระหงษ์ การท่องเที่ยว10
8 026030821046-7 นางสาวญาณิศา ไกรนรา การท่องเที่ยว10
9 026030821047-5 นางสาวภัทรภร สังฆฤทธิ์ การท่องเที่ยว10
10 026030821048-3 นางสาวศรัญญา ชมภูเจริญ การท่องเที่ยว10
11 026030821049-1 นางสาวขวัญฤทัย เจริญรัมย์ การท่องเที่ยว10
12 026030821050-9 นางสาวมินลดา จันทร์แก้ว การท่องเที่ยว10
13 026030821052-5 นางสาวทิพย์วดี แซ่ตั้ง การท่องเที่ยว10
14 026030821053-3 นางสาวอมรรัตน์ เต่าลอย การท่องเที่ยว10
15 026030821054-1 นางสาวรวีนิภา รื่นภาค การท่องเที่ยว10
16 026030821055-8 นางสาวอภิชญา เล่ห์มงคล การท่องเที่ยว10
17 026030821057-4 นางสาวสุภาพร ปานอุ้ยพะเนา การท่องเที่ยว10
18 026030821058-2 นายอลงกรณ์ พิรักษา การท่องเที่ยว10
19 026030821059-0 นายรวิพล ทองมั่น การท่องเที่ยว10
20 026030821060-8 นางสาวกัลยรัตน์ ยัญญลักษณ์ การท่องเที่ยว10
21 026030821062-4 นางสาวปภาวี สุขธนวัฒน์ การท่องเที่ยว10
22 026030821063-2 นางสาวธิติธษา ดีศรี การท่องเที่ยว10
23 026030821065-7 นางสาววาสนา เปี่ยมสิน การท่องเที่ยว10
24 026030821066-5 นางสาวสุจิตราภรณ์ ศรีมะเริง การท่องเที่ยว10
25 026030821067-3 นางสาวมินตรา โพธิจันทร์ การท่องเที่ยว10
26 026030821068-1 นางสาวสุดฟ้า อ้อเขต การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:17:48