รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805313-1 : Tourism Planning and Marketing Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 025930821087-3 นางสาวปริณดา ปลั่งพัฒนะพานิชย์ การท่องเที่ยว10
2 026030821001-2 นางสาวชุลีพร อยู่ศรีเจริญ การท่องเที่ยว10
3 026030821002-0 นางสาวดนยา มิ่งสมร การท่องเที่ยว10
4 026030821004-6 นางสาวฐาปนันด์ ทองเมืองหลวง การท่องเที่ยว10
5 026030821005-3 นายชุติภัทร ภูยาธร การท่องเที่ยว10
6 026030821006-1 นางสาวสุภาพรวดี ปานสอน การท่องเที่ยว10
7 026030821007-9 นางสาวกัลยา กรรมแต่ง การท่องเที่ยว10
8 026030821009-5 นางสาวปิยวรรณ เบญจสุวรรณอำไพ การท่องเที่ยว10
9 026030821010-3 นางสาวสโรชินี คุ้มครอง การท่องเที่ยว10
10 026030821011-1 นางสาวศศิธร แท่นแสง การท่องเที่ยว10
11 026030821012-9 นางสาวธิติมา สายชล การท่องเที่ยว10
12 026030821013-7 นางสาวธนิกานต์ สุขขี การท่องเที่ยว10
13 026030821014-5 นางสาวฟองสนาน สอดศรี การท่องเที่ยว10
14 026030821015-2 นางสาวภรทิพย์ เมฆพิจิตร์ การท่องเที่ยว10
15 026030821017-8 นางสาววนิดา บุญลา การท่องเที่ยว10
16 026030821018-6 นางสาวธัญสุตา แนบนวล การท่องเที่ยว10
17 026030821019-4 นางสาวณัฐฐินันท์ อัศวสงคราม การท่องเที่ยว10
18 026030821020-2 นางสาวสาธิตา ทองลิ้ม การท่องเที่ยว10
19 026030821021-0 นางสาวยลดา อาดัมอาลี การท่องเที่ยว10
20 026030821022-8 นายนภสินธุ์ ฉัตรเจริญทรัพย์ การท่องเที่ยว10
21 026030821023-6 นางสาววรรณวลัย เสาร์วัน การท่องเที่ยว10
22 026030821024-4 นางสาวณัฎฐณิชา พลาทรปริรักษ์ การท่องเที่ยว10
23 026030821027-7 นางสาวสุภัสสรา โพธิ์เตียน การท่องเที่ยว10
24 026030821029-3 นายไชยพัฒน์ สุจิภิญโญ การท่องเที่ยว10
25 026030821031-9 นางสาวสุพรรณษา สีโมสาร การท่องเที่ยว10
26 026030821056-6 นางสาวศศิกานต์ ชาวนาฝ้าย การท่องเที่ยว10
27 026030821061-6 นางสาวนัฏฐา ไพรนอก การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 19:21:35