รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805044-1 : Art of Vegetables and Fruits Carving
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026230822201-3 นางสาวรัตน์ติยากร สุนทรวัฒนชัย การโรงแรม10
2 026230822202-1 นางสาวกอบัว วิไลเลิศ การโรงแรม10
3 026230822203-9 นายธัชชัย วงษ์ธัญการ การโรงแรม10
4 026230822204-7 นายวริทธิ์ธร สอนแสง การโรงแรม10
5 026230822205-4 นางสาวเปรมจิตต์ สดใสกิจ การโรงแรม10
6 026230822206-2 นางสาวนภัสสร สุทธิสุข การโรงแรม10
7 026230822207-0 นางสาวปัทมาพร บำเพ็ญผล การโรงแรม10
8 026230822208-8 นายธนเดช แก้วเพชราวนิช การโรงแรม10
9 026230822209-6 นายกิตติธัช อ่ำพ่วง การโรงแรม10
10 026230822210-4 นางสาวกณัชชา วงษ์ภมร การโรงแรม10
11 026230822211-2 นางสาวเพชรรัตน์ วิจักษณ์วิชชากร การโรงแรม10
12 026230822212-0 นางสาวชลธิชา ส่งพุ่ม การโรงแรม10
13 026230822213-8 นางสาวศุภิสรา ภู่จำรูญ การโรงแรม10
14 026230822214-6 นางสาววิกานดา พุทธพงษ์ การโรงแรม10
15 026230822215-3 นางสาวสโรชา โตเดช การโรงแรม10
16 026230822216-1 นางสาวเมธาวี อิทธิมานะกุล การโรงแรม10
17 026230822217-9 นางสาวอริศรา ธรรมวรากรกุล การโรงแรม10
18 026230822218-7 นางสาวมิ่งขวัญ พานพระศรี การโรงแรม10
19 026230822219-5 นางสาวพรนัชชา สามเตี้ย การโรงแรม10
20 026230822220-3 นายญาณวิชญ์ ทองสิงห์ การโรงแรม10
21 026230822221-1 นางสาวรุ้งทิพย์ ก้อนทรัพย์ การโรงแรม10
22 026230822222-9 นางสาวปุณยวีร์ พรสิริธนพงษ์ การโรงแรม10
23 026230822223-7 นางสาวสุกัญญา สุพรรณพงษ์ การโรงแรม10
24 026230822224-5 นางสาวลัดดาวัลย์ คุณสัตย์ การโรงแรม10
25 026230822225-2 นางสาวโสรยา นาคประวิต การโรงแรม10
26 026230822226-0 นางสาวมิณตา วงศ์ประดิษฐ์ การโรงแรม10
27 026230822227-8 นางสาวชนาภา เนตรทิพย์ การโรงแรม10
28 026230822228-6 นางสาวมนฤดี ตั้งตนพิทักษ์ การโรงแรม10
29 026230822229-4 นางสาววรุณรินทร์ นนท์ภายวัน การโรงแรม10
30 026230822230-2 นางสาวชลธิดา ทองเฟื้อง การโรงแรม10
31 026230822231-0 นางสาวพรนัชชา มีเครือรอด การโรงแรม10
32 026230822232-8 นางสาวสุวิมล จันทร์พรายศรี การโรงแรม10
33 026230822233-6 นางสาวลลิล ศาสนอนันตกุล การโรงแรม10
34 026230822234-4 นายอดิเทพ สมเที่ยง การโรงแรม10
35 026230822235-1 นางสาวศิรินันท์ นันทวรพงษา การโรงแรม10
36 026230822236-9 นางสาวกรรณิการ์ ลือแก้วมา การโรงแรม10
37 026230822237-7 นางสาวชลธิชา ถาวรหงส์ การโรงแรม10
38 026230822238-5 นางสาวพรเพ็ญ ฮวดสุวรรณ์ การโรงแรม10
39 026230822239-3 นางสาวสร้อยฟ้า ออนา การโรงแรม10
40 026230822240-1 นางสาวขนิษฐา ใบพัด การโรงแรม10
41 026230822241-9 นางสาววรัมพร ศรีวาด การโรงแรม10
42 026230822242-7 นางสาวกรกนก ดวงกลาง การโรงแรม10
43 026230822243-5 นายเรืองทรัพย์ ฉายเรือง การโรงแรม10
44 026230822244-3 นางสาวนรีรัตน์ เพ็ชรกูล การโรงแรม10
45 026230822245-0 นายเจตณัฐ กุลวรารักษ์ การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:28:57