รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0805101-2 : Introduction for Tourism and Hotel Industry
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 026230822001-7 นางสาวสุธินี วุฑฒะกุล การท่องเที่ยว10
2 026230822002-5 นายอภิวรรธน์ สุขภูวงศ์ การท่องเที่ยว10
3 026230822003-3 นายเกียรติภูมิ แสงมฤค การท่องเที่ยว10
4 026230822004-1 นายเชษฐกร ประทุมโต การท่องเที่ยว10
5 026230822005-8 นายกันต์ณภัทร์ ดิษยะเศรณี การท่องเที่ยว10
6 026230822006-6 นางสาวพรพรรณ เอกวงค์ การท่องเที่ยว10
7 026230822007-4 นางสาวนันทิพร ราชเมืองมูล การท่องเที่ยว10
8 026230822008-2 นางสาวฉมาบดี บัวกรต การท่องเที่ยว10
9 026230822009-0 นางสาวกฤติยาภรณ์ อินทา การท่องเที่ยว10
10 026230822010-8 นางสาวศุภวัลย์ สุวรรณประทีป การท่องเที่ยว10
11 026230822011-6 นายสุเมธ เดือนสว่าง การท่องเที่ยว10
12 026230822012-4 นางสาวกวินทิพย์ โฉมบุตร การท่องเที่ยว10
13 026230822013-2 นางสาวสุภิสรา บุญส่งศรีกุล การท่องเที่ยว10
14 026230822014-0 นางสาวมณีรัตน์ มากจงดี การท่องเที่ยว10
15 026230822015-7 นางสาวฐิติวรดา จุรุทา การท่องเที่ยว10
16 026230822016-5 นายปัณณธร เฮงสมบูรณ์ การท่องเที่ยว10
17 026230822017-3 นางสาวเกษราภรณ์ สมน้อย การท่องเที่ยว10
18 026230822018-1 นางสาวกมนฉัตร์ อ่ำมี การท่องเที่ยว10
19 026230822019-9 นางสาวรุ่งทิพย์ ทิวคง การท่องเที่ยว10
20 026230822020-7 นางสาวทัตพิชา สุดดี การท่องเที่ยว10
21 026230822021-5 นายณัฐพงษ์ ผลโภชน์ การท่องเที่ยว10
22 026230822022-3 นางสาวเนตรทราย อนันต์ การท่องเที่ยว10
23 026230822023-1 นายอัครนนท์ บัวบางดิง การท่องเที่ยว10
24 026230822024-9 นางสาวแคทรินทร์ สุปุณณะ การท่องเที่ยว10
25 026230822025-6 นางสาวศุภาพิชญ์ บัวคลี่ การท่องเที่ยว10
26 026230822026-4 นางสาวญาณิศา ธรรมศิริ การท่องเที่ยว10
27 026230822027-2 นางสาวปรียารัตน์ รอดษา การท่องเที่ยว10
28 026230822028-0 นางสาวปริยาภัทร กฤษวงศ์ การท่องเที่ยว10
29 026230822029-8 นางสาวพรปรียา เต็งจังหรีด การท่องเที่ยว10
30 026230822030-6 นางสาวบุญญิสา ทองโสภณ การท่องเที่ยว10
31 026230822031-4 นางสาวชนัญชิตา เขียวอ่อน การท่องเที่ยว10
32 026230822032-2 นายกัมปนาท ว่องไวธมะสุข การท่องเที่ยว10
33 026230822033-0 นางสาวเนตรวรัญญ์ ศิริสุธาวัฒน์ การท่องเที่ยว10
34 026230822034-8 นายธีรดนย์ อุบลรัตน์ การท่องเที่ยว10
35 026230822035-5 นางสาวนริศรา วงศ์ไชยา การท่องเที่ยว10
36 026230822036-3 นางสาวสุชาดา นันทิยาพร การท่องเที่ยว10
37 026230822037-1 นางสาวณีรนุช จันทรัตทัต การท่องเที่ยว10
38 026230822038-9 นางสาวฟ้า ทิวาวรรณกรณ์ การท่องเที่ยว10
39 026230822039-7 นางสาวสุภาวิลัย ติงสะ การท่องเที่ยว10
40 026230822040-5 นางสาวจันทัปปภา พลแก้ว การท่องเที่ยว10
41 026230822041-3 นางสาวฤกษ์ฤดี ดัดถุยาวัต การท่องเที่ยว10
42 026230822042-1 นายธีรพงศ์ คงทอง การท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:33:51