รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016130111001-1 นายสงกรานต์ รัตแสนศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
2 016130111002-9 นางสาวภัทรนิษฐ์ กลั่นบุศย์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 016130111003-7 นางสาวกฤตพร กระจ่างศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016130111004-5 นางสาววิภาวดี ทศวิชิต พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016130111005-2 นายชโยดม วงศ์จันทร์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016130111006-0 นายกฤตกร เสมพืช พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016130111007-8 นางสาวจิตติมา พาลี พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016130111008-6 นางสาวปิยะฉัตร สังข์ขาว พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016130111009-4 นางสาววนิดา ชำนาญบึงแก พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016130111010-2 นายศุภวิชญ์ คนทา พืชศาสตร์-พืชสวน10
11 016130111011-0 นายขจรศักดิ์ ทองเหลือง พืชศาสตร์-พืชสวน10
12 016130111012-8 นายหัสวรรษ สังวรณ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 016130111013-6 นางสาวชลลดา เตชะมา พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 016130111014-4 นายกันตพงศ์ เพิ่มพูล พืชศาสตร์-พืชไร่10
15 016130111015-1 นายสราวุฒิ กุลวรรณา พืชศาสตร์-พืชไร่10
16 016140111009-3 นายวัฒนา แจ่มประเสริฐ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
17 016140111012-7 นางสาวนันทริกา สุโคตร พืชศาสตร์ - พืชสวน10
18 016140111020-0 นายจตุรพร ฤกษ์ศักดิ์ศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
19 016240111009-1 นางสาวสุชาวดี หะรินทร์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
20 016240111015-8 นางสาวประภาภรณ์ เสมอเหมือน พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 015830551086-5 นางสาวจิรญา อาละหะ การจัดการโลจิสติกส์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 016130622001-3 นางสาวหทัยรัตน์ สีฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
23 016130622002-1 นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์กลับ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
24 016130622004-7 นายธนกร สุวรรณกิจเจริญ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:07:14