รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0010001-1 : Life and Social Quality Development
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016140121024-0 นายภาสวี ศรีนครเขต สัตวศาสตร์10
2 016140151002-9 นางสาววรรณพร พัฒน์ทอง ประมง10
3 016140151003-7 นายเกียรติศรี อินทร์ศรี ประมง10
4 016140151004-5 นายธันวา เรียนใหม่ ประมง10
5 016140151006-0 นายสุทัศน์ โฉมทับ ประมง10
6 016140151007-8 นายภานุวัฒน์ บุญปลูก ประมง10
7 016140151008-6 นายรุ่งโรจน์ คล้ำสี ประมง10
8 016140151009-4 นางสาวปรีดา แสงเขียว ประมง10
9 016140151010-2 นายเจตณัฐ ธนิกกุล ประมง10
10 016140151011-0 นายศักรินทร์ ประนัดทา ประมง10
11 016140151012-8 นายนายภาณุพันธ์ เหมวัน ประมง10
12 016230111001-9 นายนิธิศ ชัยศักดิ์เดช พืชศาสตร์10
13 016230111002-7 นายณัฎฐพล บัวนุช พืชศาสตร์10
14 016230111003-5 นายภาณุพัฒน์ บุญเมือง พืชศาสตร์10
15 016230111004-3 นายกิติพล คนดี พืชศาสตร์10
16 016230111005-0 นางสาวรุ่งไพลิน รำมะนา พืชศาสตร์10
17 016230111006-8 นายอรรถชัย ไตรรัตน์ พืชศาสตร์10
18 016230111007-6 นายสินธร พูลผล พืชศาสตร์10
19 016230111008-4 นายอัคพล สุภาผล พืชศาสตร์10
20 016230111009-2 นางสาวทิพวรรณ ชาญสมร พืชศาสตร์10
21 016230121002-5 นางสาวพัชรี จาบกุล สัตวศาสตร์10
22 016230121003-3 นางสาวภัทรศยา เที่ยงตรง สัตวศาสตร์10
23 016230121005-8 นายลัทธพล รื่นอารมย์ สัตวศาสตร์10
24 016230121006-6 นายณรงค์ศักดิ์ แก้ววิเชียร สัตวศาสตร์10
25 016230121007-4 นางสาวธัญญาภรณ์ บุตรฟองเย็น สัตวศาสตร์10
26 016230121008-2 นางสาวชนิษฐา ซิ้มเจริญ สัตวศาสตร์10
27 016230121009-0 นายโชคชัย เคลือบคลาย สัตวศาสตร์10
28 016230121010-8 นายชัชวาล คมประเสริฐ สัตวศาสตร์10
29 016230121011-6 นายทรงปพน ปลูกชาลีธนากฤช สัตวศาสตร์10
30 016230121012-4 นางสาวชลิตา เร่งเล้า สัตวศาสตร์10
31 016230121013-2 นายธนภัทร แซ่เฮ็ง สัตวศาสตร์10
32 016230121014-0 นางสาวกรรณิการ์ สีลาน สัตวศาสตร์10
33 016230151001-0 นางสาวจรัสพร ม่วงลาย ประมง10
34 016230151002-8 นายยงยุทธ ชนะบุตร ประมง10
35 016230151003-6 นางสาวกรรญารัตน์ ฟักเขียว ประมง10
36 016230151004-4 นายศรัณยู โอภาสวานิชกุล ประมง10
37 016230151005-1 นางสาวสุพัตรา กลั่นแดง ประมง10
38 016230151006-9 นายโชติดนัย สันติยากร ประมง10
39 016240111004-2 นางสาวรุ่งทิวา ขุนนวล พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
40 016240111005-9 นางสาวณิชารีย์ เจริญผลิตผล พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
41 016240111007-5 นางสาวชญาดา ไตรสินธ์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
42 016240111008-3 นางสาวกมลรัตน์ เรืองศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
43 016240111011-7 นายณภัทร มาศบรรเจิด พืชศาสตร์ - พืชสวน10
44 016240111012-5 นายพิพัฒน์ สุขชูศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
45 016240111015-8 นางสาวประภาภรณ์ เสมอเหมือน พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
46 016240111018-2 นางสาวกุลธิดา กำจร พืชศาสตร์-เทียบโอน10
47 016240111019-0 นางสาวธนัชพร สุมรัมย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
48 016240121001-6 นางสาวอารียา นาคพ่วง สัตวศาสตร์10
49 016240121006-5 นางสาวกมลวรรณ กองพา สัตวศาสตร์10
50 016240121008-1 นายไกรสร แก้วเก้าดวง สัตวศาสตร์10
51 016240121009-9 นางสาวจารุวรรณ จำรัสรุจิเรข สัตวศาสตร์10
52 016240121010-7 นางสาวกนต์รพี แสงมาศ สัตวศาสตร์10
53 016240121012-3 นายวรพล ศรีวงศ์ สัตวศาสตร์10
54 016240121016-4 นายสุเพียะ พล สัตวศาสตร์10
55 016240121017-2 นายสิริวัชร สุ่มมาตย์ สัตวศาสตร์10
56 016240121018-0 นายกฤษณะ ประสงค์ศรี สัตวศาสตร์10
57 016240121019-8 นายยศวริศ เสนาทม สัตวศาสตร์10
58 016240121020-6 นางสาวศิริยากร ก้านแก้ว สัตวศาสตร์10
59 016240121021-4 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ สัตวศาสตร์10
60 016240121022-2 นายสินธนา ภาษี สัตวศาสตร์10
61 016240121023-0 นายพงษ์พัฒน์ ขัติยนนท์ สัตวศาสตร์10
62 016240121024-8 นางสาวณัฎฐธิดา จิตสะอาด สัตวศาสตร์10
63 016240121025-5 นางสาวรัตติยา ทิพชัย สัตวศาสตร์10
64 016240121026-3 นางสาวธนิษฐา หนูชัยแก้ว สัตวศาสตร์10
65 016240121027-1 นายเจนภพ โชคลาภ สัตวศาสตร์10
66 016240121028-9 นายจักราวุธ สินทร สัตวศาสตร์10
67 016240121029-7 นายพีรพงษ์ สมรวมจิตต์ สัตวศาสตร์10
68 016240121030-5 นางสาวกนกวรรณ นิลดำ สัตวศาสตร์10
69 016240121031-3 นางสาวปรารถนา พันธุ์รัตน์ สัตวศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:22:43