รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405103-1 : Business Information Systems
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016040521002-4 นางสาวพัชริดา แซ่ลี้ การจัดการ10
2 016040521007-3 นางสาวกัลยา เอี่ยมอาจ การจัดการ10
3 016040521009-9 นางสาวจันทนิภา สุขสงวน การจัดการ10
4 016040521010-7 นายสมประสงค์ ศรีกำปัง การจัดการ10
5 016040521012-3 นายวรพิสิษฐ์ ยิ่งนิยม การจัดการ10
6 016040521014-9 นางสาวหยกกมล ดวงดี การจัดการ10
7 016040521016-4 นางสาวสุรีย์พร ทรงทอง การจัดการ10
8 016040521017-2 นางสาวบุณฑริกา มีอนันต์ การจัดการ10
9 016040521023-0 นางสาวนัทถมน อุดมพร การจัดการ10
10 016040521024-8 นางสาวชมัยพร ประกอบผล การจัดการ10
11 016040521025-5 นางสาวนนธิชา ปานอีเม้ง การจัดการ10
12 016040521027-1 นายสุทธวีร์ ตวนกู การจัดการ10
13 016040521029-7 นางสาวรัตน์ชิดา ร่มเย็น การจัดการ10
14 016040521030-5 นางสาวปาจรีย์ สุขใส การจัดการ10
15 016040521031-3 นายศุภณัฏฐ์ บุญผดุงประเสริฐ การจัดการ10
16 016040521032-1 นางสาวภัทรวดี ศิริธรรม การจัดการ10
17 016040521033-9 นางสาวอธิชา คำภู การจัดการ10
18 016040521035-4 นายจิรายุ วงศ์สุรการ การจัดการ10
19 016040521036-2 นางสาวปฐมาวดี น้อยแก่นชู การจัดการ10
20 016040521037-0 นางสาวณัฎฐิณี เดสูงเนิน การจัดการ10
21 016040521040-4 นางสาวกันยารัตน์ สัมมา การจัดการ10
22 016040521041-2 นางสาวกันยารัตน์ กลิ่นค้างพลู การจัดการ10
23 016040521042-0 นางสาวดุษฎี เมืองโคตร การจัดการ10
24 016040521048-7 นางสาวฐิสินี คงเสถียร การจัดการ10
25 016040521049-5 นายณัฐชัย เอกลักษณ์ธรรม การจัดการ10
26 016040521050-3 นายอัมฤต นฤมิตรจิตสกุล การจัดการ10
27 016040521053-7 นางสาวกุลธิดา จันทร์ขำ การจัดการ10
28 016040521622-9 นายกรีฑาพล บุญเหลือ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:53:42