รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0230204-1 : Multimodal Transportations
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016130551003-4 นางสาวอคิราภ์ สอยเหลือง การจัดการโลจิสติกส์10
2 016130551009-1 นางสาวดารณี ขันทวี การจัดการโลจิสติกส์10
3 016130551011-7 นางสาวภัสวรรณ ศรีสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 016130551013-3 นางสาวกนกนภา ไพรมล การจัดการโลจิสติกส์10
5 016130551017-4 นางสาวอริศรา รักษ์เมือง การจัดการโลจิสติกส์10
6 016130551019-0 นายฉัตรชัย สัยทัศน์ การจัดการโลจิสติกส์10
7 016130551021-6 นางสาวจันทภา ยะปะนัน การจัดการโลจิสติกส์10
8 016130551023-2 นางสาวชุติมา สัพโส การจัดการโลจิสติกส์10
9 016130551027-3 นายอันนา เย็นภูเขา การจัดการโลจิสติกส์10
10 016130551030-7 นางสาวนวพร หอมกลิ่น การจัดการโลจิสติกส์10
11 016130551031-5 นายฉันทวัฒน์ กรองทอง การจัดการโลจิสติกส์10
12 016130551035-6 นางสาวนภัส ทิพย์พิทักษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
13 016130551036-4 นางสาวสุภาพร เป้ยแย้ม การจัดการโลจิสติกส์10
14 016130551039-8 นางสาวศิดาภา ปริญญานุกร การจัดการโลจิสติกส์10
15 016130551040-6 นางสาวหทัยชนก เจริญพิทักษ์กุล การจัดการโลจิสติกส์10
16 016130551043-0 นางสาวสุวนันท์ ทับทิมเทศ การจัดการโลจิสติกส์10
17 016130551045-5 นายศิรวิทย์ สุขสกุล การจัดการโลจิสติกส์10
18 016130551046-3 นายพงศ์ธร นามโคตร การจัดการโลจิสติกส์10
19 016130551047-1 นางสาวกนิษฐา ภิญโญทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์10
20 016130551049-7 นายชยพล ภูษี การจัดการโลจิสติกส์10
21 016130551051-3 นางสาวลลิตา จิตประสงค์ การจัดการโลจิสติกส์10
22 016130551053-9 นางสาวอริญชญา ทองมูล การจัดการโลจิสติกส์10
23 016130551055-4 นางสาวชนัดดา สมคิด การจัดการโลจิสติกส์10
24 016130551059-6 นางสาวกวินนา โอโรรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์10
25 016130551063-8 นางสาวชุลีภรณ์ เขียวฉอ้อน การจัดการโลจิสติกส์10
26 016130551064-6 นางสาวสิรามล จาระศรี การจัดการโลจิสติกส์10
27 016130551065-3 นางสาวทิพย์ประภา วิงวอน การจัดการโลจิสติกส์10
28 016130551067-9 นางสาวปัทมวรรณ โพธิ์ทอง การจัดการโลจิสติกส์10
29 016130551071-1 นางสาวอนันตญา แป้นสดใส การจัดการโลจิสติกส์10
30 016130551073-7 นายอดิศร มุหะหมัด การจัดการโลจิสติกส์10
31 016130551075-2 นางสาวพัชรภรณ์ อาจเลิศ การจัดการโลจิสติกส์10
32 016130551077-8 นางสาวพีระดา โปร่งแก้วงาม การจัดการโลจิสติกส์10
33 016130551081-0 นางสาวกัญญารัตน์ วิริยัง การจัดการโลจิสติกส์10
34 016130551083-6 นายมารุต ชินรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์10
35 016130551089-3 นายธนวิทย์ พยัคฆา การจัดการโลจิสติกส์10
36 016130551090-1 นางสาวบัณฑิตา ทองสุข การจัดการโลจิสติกส์10
37 016130551091-9 นางสาวกรกนก อาศัย การจัดการโลจิสติกส์10
38 016130551096-8 นางสาวคำภีร์พรรณ เทียบขุนทด การจัดการโลจิสติกส์10
39 016130551099-2 นางสาวจุติมา อำมา การจัดการโลจิสติกส์10
40 016130551105-7 นางสาวศิรินันท์ โพธิ์เงิน การจัดการโลจิสติกส์10
41 016130551107-3 นางสาวปานวาด เทพวิภาภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์10
42 016130551108-1 นางสาวณัฐพร บุญลิ้ม การจัดการโลจิสติกส์10
43 016130551109-9 นายสิทธิพงษ์ ศรีภาษา การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:56:11